Waterzuiveringsbassins

Watertakenplan Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Begin 2018 heeft Ambient voor gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel een gezamenlijke Watervisie 2030 uitgewerkt. Vervolgens hebben de samenwerkende partijen Ambient en Sweco gevraagd voor de uitwerking van de watervisie in een gezamenlijk watertakenplan.
De watervisie richt zich op de belangrijkste doelstellingen en leidende principes van de verschillende aspecten van het stedelijk en regionaal waterbeheer. Het watertakenplan bevat de uitwerking van de watervisie in de vorm van concrete maatregelen die bijdragen aan de geformuleerde doelen. Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen heeft Ambient in samenwerking met Sweco een aantal werksessies georganiseerd met medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente en het waterschap, o.a. over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het implementeren van risicogestuurd beheer.
Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij de ontwikkeling van het watertakenplan. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met Vitens. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het watertakenplan. Samen met de betrokkenen zijn maatregelen in de tijd geformuleerd, waarmee gedurende de planperiode van het watertakenplan wordt gewerkt aan de doelen uit de watervisie. Vanaf september 2018 vinden de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap plaats.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...