Waterzuiveringsbassins

Watertakenplan Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Begin 2018 heeft Ambient voor gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel een gezamenlijke Watervisie 2030 uitgewerkt. Vervolgens hebben de samenwerkende partijen Ambient en Sweco gevraagd voor de uitwerking van de watervisie in een gezamenlijk watertakenplan.
De watervisie richt zich op de belangrijkste doelstellingen en leidende principes van de verschillende aspecten van het stedelijk en regionaal waterbeheer. Het watertakenplan bevat de uitwerking van de watervisie in de vorm van concrete maatregelen die bijdragen aan de geformuleerde doelen. Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen heeft Ambient in samenwerking met Sweco een aantal werksessies georganiseerd met medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente en het waterschap, o.a. over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het implementeren van risicogestuurd beheer.
Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij de ontwikkeling van het watertakenplan. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met Vitens. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het watertakenplan. Samen met de betrokkenen zijn maatregelen in de tijd geformuleerd, waarmee gedurende de planperiode van het watertakenplan wordt gewerkt aan de doelen uit de watervisie. Vanaf september 2018 vinden de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap plaats.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...