Waterzuiveringsbassins

Watertakenplan Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Begin 2018 heeft Ambient voor gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel een gezamenlijke Watervisie 2030 uitgewerkt. Vervolgens hebben de samenwerkende partijen Ambient en Sweco gevraagd voor de uitwerking van de watervisie in een gezamenlijk watertakenplan.
De watervisie richt zich op de belangrijkste doelstellingen en leidende principes van de verschillende aspecten van het stedelijk en regionaal waterbeheer. Het watertakenplan bevat de uitwerking van de watervisie in de vorm van concrete maatregelen die bijdragen aan de geformuleerde doelen. Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen heeft Ambient in samenwerking met Sweco een aantal werksessies georganiseerd met medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente en het waterschap, o.a. over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het implementeren van risicogestuurd beheer.
Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij de ontwikkeling van het watertakenplan. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met Vitens. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het watertakenplan. Samen met de betrokkenen zijn maatregelen in de tijd geformuleerd, waarmee gedurende de planperiode van het watertakenplan wordt gewerkt aan de doelen uit de watervisie. Vanaf september 2018 vinden de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap plaats.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...