Waterzuiveringsbassins

Watertakenplan Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Begin 2018 heeft Ambient voor gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel een gezamenlijke Watervisie 2030 uitgewerkt. Vervolgens hebben de samenwerkende partijen Ambient en Sweco gevraagd voor de uitwerking van de watervisie in een gezamenlijk watertakenplan.
De watervisie richt zich op de belangrijkste doelstellingen en leidende principes van de verschillende aspecten van het stedelijk en regionaal waterbeheer. Het watertakenplan bevat de uitwerking van de watervisie in de vorm van concrete maatregelen die bijdragen aan de geformuleerde doelen. Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen heeft Ambient in samenwerking met Sweco een aantal werksessies georganiseerd met medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente en het waterschap, o.a. over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het implementeren van risicogestuurd beheer.
Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij de ontwikkeling van het watertakenplan. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met Vitens. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het watertakenplan. Samen met de betrokkenen zijn maatregelen in de tijd geformuleerd, waarmee gedurende de planperiode van het watertakenplan wordt gewerkt aan de doelen uit de watervisie. Vanaf september 2018 vinden de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap plaats.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...