Behang staand3

Watervisie Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Er is de wens om gezamenlijk een lange termijn Watervisie uit te werken en vast te stellen. De samenwerkende partijen hebben Ambient gevraagd deze visie op te stellen.

Om tot een breed gedragen visie te komen heeft Ambient een bestuurlijke dialoog georganiseerd, waarop uitgangspunten en ambities voor de Watervisie zijn geformuleerd. Vervolgens zijn tijdens een visiedag door alle partijen, in verschillende sectoren van de organisaties op basis van kansen, bedreigingen en de kracht van het gebied, ambities en uitgangspunten geformuleerd voor de Watervisie. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de trends en ontwikkelingen in het stedelijk en regionaal waterbeheer en de afvalwaterketen met betrekking tot klimaatverandering, technologische en sociaal demografische ontwikkelingen, de veranderende rol van de overheid en de komst van de omgevingswet.

Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij ontwikkeling van de Watervisie. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met de LTO. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Watervisie. Samen met betrokkenen zijn de prioriteiten in de tijd bepaald, waarmee een Watervisie voor de korte én lange termijn tot stand komt. Het visiedocument dient als basis voor het watertakenplan.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...