Behang staand3

Watervisie Berkelland

De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Er is de wens om gezamenlijk een lange termijn Watervisie uit te werken en vast te stellen. De samenwerkende partijen hebben Ambient gevraagd deze visie op te stellen.

Om tot een breed gedragen visie te komen heeft Ambient een bestuurlijke dialoog georganiseerd, waarop uitgangspunten en ambities voor de Watervisie zijn geformuleerd. Vervolgens zijn tijdens een visiedag door alle partijen, in verschillende sectoren van de organisaties op basis van kansen, bedreigingen en de kracht van het gebied, ambities en uitgangspunten geformuleerd voor de Watervisie. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de trends en ontwikkelingen in het stedelijk en regionaal waterbeheer en de afvalwaterketen met betrekking tot klimaatverandering, technologische en sociaal demografische ontwikkelingen, de veranderende rol van de overheid en de komst van de omgevingswet.

Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij ontwikkeling van de Watervisie. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met de LTO. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Watervisie. Samen met betrokkenen zijn de prioriteiten in de tijd bepaald, waarmee een Watervisie voor de korte én lange termijn tot stand komt. Het visiedocument dient als basis voor het watertakenplan.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...