Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor de provincie aanleiding geven tot het nemen van maatregelen.

De Wet Bodembescherming vormde het beoordelingskader voor een bodem- of grondwaterverontreiniging. Deze wet bepaalde ook welke (sanerings)maatregelen getroffen moesten worden en wie dat moest uitvoeren. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer saneren verplicht is. De provincie stelt hiertoe straks zelf een kader op met de KRW als basis.

Ambient is in augustus 2020 gestart om voor de provincie Zuid-Holland een beleidskader grondwaterkwaliteit op te stellen als onderdeel van het regionaal waterprogramma. Het beleidskader beschrijft maatregelen gericht op het beheer van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 is op 9 maart 2022 door Provinciale Staten vastgesteld.

Maatregelen in het beleidskader zijn een breed begrip en beperken zich niet enkel tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader werkt daarmee ook door naar de omgevingsverordening. Aansluitend is Ambient daarom gevraagd de doorwerking van het beleidskader naar regels in de omgevingsverordening en instructieregels voor het omgevingsplan vorm te geven. Voor de instructieregels voor het omgevingsplan heeft Ambient een voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels opgesteld. Zowel de omgevingsverordening als het voorbereidingsbesluit zijn door Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2022 vastgesteld. Op 9 november 2022 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland de ‘Wijzigingsverordening Zuid-Holland 2022’ met regels ter bescherming van het grondwater vastgesteld. Hiermee komt na twee jaar een einde aan het traject waarbij Ambient de provincie heeft bijgestaan een herziening van het provinciale grondwaterkwaliteitsbeleid tijdig gereed te hebben.

Tevens is Ambient gevraagd het participatietraject vorm te geven dat leidt tot het beleidskader en de doorwerking naar de omgevingsverordening. Ambient heeft in 2021 en 2022 dit participatieproces opgesteld en begeleid met informatiebijeenkomsten, inhoudelijke bijeenkomsten, workshops en botsproeven. Omgevingsdiensten, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven zijn in dit participatieproces gevraagd mee te denken over de inhoud van het beleidskader en de uitvoerbaarheid van het voorziene grondwaterkwaliteitsbeleid te toetsen. Het participatieproces heeft geleid tot een gedragen grondwaterkwaliteitsbeleid. Positief bijeffect is dat gedurende het participatieproces de deelnemers nu op de hoogte zijn wat er met de komst van de Omgevingswet voor bodem en grondwater gaat veranderen en wat dit voor hun werk betekent.

Ter ondersteuning van het participatieproces heeft Ambient met behulp van een digitaal whiteboard inzicht gegeven in de wijze waarop de regels in de omgevingsverordening invloed hebben op de bruidsschatregels voor bodem die het Rijk heeft opgesteld.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...