Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor de provincie aanleiding geven tot het nemen van maatregelen.

De Wet Bodembescherming vormde het beoordelingskader voor een bodem- of grondwaterverontreiniging. Deze wet bepaalde ook welke (sanerings)maatregelen getroffen moesten worden en wie dat moest uitvoeren. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer saneren verplicht is. De provincie stelt hiertoe straks zelf een kader op met de KRW als basis.

Ambient is in augustus 2020 gestart om voor de provincie Zuid-Holland een beleidskader grondwaterkwaliteit op te stellen als onderdeel van het regionaal waterprogramma. Het beleidskader beschrijft maatregelen gericht op het beheer van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 is op 9 maart 2022 door Provinciale Staten vastgesteld.

Maatregelen in het beleidskader zijn een breed begrip en beperken zich niet enkel tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader werkt daarmee ook door naar de omgevingsverordening. Aansluitend is Ambient daarom gevraagd de doorwerking van het beleidskader naar regels in de omgevingsverordening en instructieregels voor het omgevingsplan vorm te geven. Voor de instructieregels voor het omgevingsplan heeft Ambient een voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels opgesteld. Zowel de omgevingsverordening als het voorbereidingsbesluit zijn door Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2022 vastgesteld. Op 9 november 2022 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland de ‘Wijzigingsverordening Zuid-Holland 2022’ met regels ter bescherming van het grondwater vastgesteld. Hiermee komt na twee jaar een einde aan het traject waarbij Ambient de provincie heeft bijgestaan een herziening van het provinciale grondwaterkwaliteitsbeleid tijdig gereed te hebben.

Tevens is Ambient gevraagd het participatietraject vorm te geven dat leidt tot het beleidskader en de doorwerking naar de omgevingsverordening. Ambient heeft in 2021 en 2022 dit participatieproces opgesteld en begeleid met informatiebijeenkomsten, inhoudelijke bijeenkomsten, workshops en botsproeven. Omgevingsdiensten, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven zijn in dit participatieproces gevraagd mee te denken over de inhoud van het beleidskader en de uitvoerbaarheid van het voorziene grondwaterkwaliteitsbeleid te toetsen. Het participatieproces heeft geleid tot een gedragen grondwaterkwaliteitsbeleid. Positief bijeffect is dat gedurende het participatieproces de deelnemers nu op de hoogte zijn wat er met de komst van de Omgevingswet voor bodem en grondwater gaat veranderen en wat dit voor hun werk betekent.

Ter ondersteuning van het participatieproces heeft Ambient met behulp van een digitaal whiteboard inzicht gegeven in de wijze waarop de regels in de omgevingsverordening invloed hebben op de bruidsschatregels voor bodem die het Rijk heeft opgesteld.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...