Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor de provincie aanleiding geven tot het nemen van maatregelen.

De Wet Bodembescherming vormde het beoordelingskader voor een bodem- of grondwaterverontreiniging. Deze wet bepaalde ook welke (sanerings)maatregelen getroffen moesten worden en wie dat moest uitvoeren. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer saneren verplicht is. De provincie stelt hiertoe straks zelf een kader op met de KRW als basis.

Ambient is in augustus 2020 gestart om voor de provincie Zuid-Holland een beleidskader grondwaterkwaliteit op te stellen als onderdeel van het regionaal waterprogramma. Het beleidskader beschrijft maatregelen gericht op het beheer van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 is op 9 maart 2022 door Provinciale Staten vastgesteld.

Maatregelen in het beleidskader zijn een breed begrip en beperken zich niet enkel tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader werkt daarmee ook door naar de omgevingsverordening. Aansluitend is Ambient daarom gevraagd de doorwerking van het beleidskader naar regels in de omgevingsverordening en instructieregels voor het omgevingsplan vorm te geven. Voor de instructieregels voor het omgevingsplan heeft Ambient een voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels opgesteld. Zowel de omgevingsverordening als het voorbereidingsbesluit zijn door Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2022 vastgesteld. Op 9 november 2022 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland de ‘Wijzigingsverordening Zuid-Holland 2022’ met regels ter bescherming van het grondwater vastgesteld. Hiermee komt na twee jaar een einde aan het traject waarbij Ambient de provincie heeft bijgestaan een herziening van het provinciale grondwaterkwaliteitsbeleid tijdig gereed te hebben.

Tevens is Ambient gevraagd het participatietraject vorm te geven dat leidt tot het beleidskader en de doorwerking naar de omgevingsverordening. Ambient heeft in 2021 en 2022 dit participatieproces opgesteld en begeleid met informatiebijeenkomsten, inhoudelijke bijeenkomsten, workshops en botsproeven. Omgevingsdiensten, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven zijn in dit participatieproces gevraagd mee te denken over de inhoud van het beleidskader en de uitvoerbaarheid van het voorziene grondwaterkwaliteitsbeleid te toetsen. Het participatieproces heeft geleid tot een gedragen grondwaterkwaliteitsbeleid. Positief bijeffect is dat gedurende het participatieproces de deelnemers nu op de hoogte zijn wat er met de komst van de Omgevingswet voor bodem en grondwater gaat veranderen en wat dit voor hun werk betekent.

Ter ondersteuning van het participatieproces heeft Ambient met behulp van een digitaal whiteboard inzicht gegeven in de wijze waarop de regels in de omgevingsverordening invloed hebben op de bruidsschatregels voor bodem die het Rijk heeft opgesteld.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...