Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold te creëren. Er is alleen een reservering voor de hoofdinfrastructuur. Initiatiefnemers hebben in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zelf de verantwoordelijkheid voor de zuivering en afvoer van afvalwater waar dat gewoonlijk de zorgplicht van de gemeente is. Op dit moment is er geen sprake van een formele ontheffing van de provincie Flevoland voor het invullen van de zorgplicht afvalwater in het buitengebied door de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft Ambient gevraagd om in overleg en afstemming met gebiedspartners een alternatieve invulling van de zorgplicht afvalwater Oosterwold uit te werken en deze op te nemen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en/of de omgevingsvisie. De (alternatieve) invulling van de zorgplicht heeft tot doel om te komen tot een duurzame oplossing die voldoende bescherming biedt voor zowel de bodem, grondwater- en opperwaterkwaliteit alsook de volksgezondheid. De voorgestelde invulling zal daarbij zo veel mogelijk recht doen aan reeds gemaakte afspraken en de ontwikkelprincipes van Oosterwold.

Om dit te bereiken organiseert Ambient een aantal werksessies met een groep professionals en inwoners/gebiedspartners, gericht op het eindbeeld en doel van de zorgplicht afvalwater Oosterwold: een duurzaam (afval)watersysteem in 2035. Dit vertaalt Ambient vervolgens naar een ontwikkelprogramma, waarin stappen en maatwerkoplossingen worden onderscheiden op weg naar een duurzaam (afval)watersysteem. Ook kijkt Ambient naar de wijze waarop nieuwe aansluitingen en lozingen van afvalwater juridisch gezien publiek of privaatrechtelijk kunnen worden geborgd bij kaveluitgiftes.

Het resultaat is een (beleids)notitie die ter vaststelling wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en (al dan niet als onderdeel van het GRP) aan het college van B&W en de gemeenteraad van Almere.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...