Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold te creëren. Er is alleen een reservering voor de hoofdinfrastructuur. Initiatiefnemers hebben in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zelf de verantwoordelijkheid voor de zuivering en afvoer van afvalwater waar dat gewoonlijk de zorgplicht van de gemeente is. Op dit moment is er geen sprake van een formele ontheffing van de provincie Flevoland voor het invullen van de zorgplicht afvalwater in het buitengebied door de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft Ambient gevraagd om in overleg en afstemming met gebiedspartners een alternatieve invulling van de zorgplicht afvalwater Oosterwold uit te werken en deze op te nemen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en/of de omgevingsvisie. De (alternatieve) invulling van de zorgplicht heeft tot doel om te komen tot een duurzame oplossing die voldoende bescherming biedt voor zowel de bodem, grondwater- en opperwaterkwaliteit alsook de volksgezondheid. De voorgestelde invulling zal daarbij zo veel mogelijk recht doen aan reeds gemaakte afspraken en de ontwikkelprincipes van Oosterwold.

Om dit te bereiken organiseert Ambient een aantal werksessies met een groep professionals en inwoners/gebiedspartners, gericht op het eindbeeld en doel van de zorgplicht afvalwater Oosterwold: een duurzaam (afval)watersysteem in 2035. Dit vertaalt Ambient vervolgens naar een ontwikkelprogramma, waarin stappen en maatwerkoplossingen worden onderscheiden op weg naar een duurzaam (afval)watersysteem. Ook kijkt Ambient naar de wijze waarop nieuwe aansluitingen en lozingen van afvalwater juridisch gezien publiek of privaatrechtelijk kunnen worden geborgd bij kaveluitgiftes.

Het resultaat is een (beleids)notitie die ter vaststelling wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en (al dan niet als onderdeel van het GRP) aan het college van B&W en de gemeenteraad van Almere.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...
Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Infiltratie en opvang op eigen terrein, bovengrondse afvoer, infiltratie en opvang van hevige buien op wegen en in groenvoorzieningen vragen om afstemming van en eenduidigheid in de standaarden van CROW, ISSO, Stichting RIONED en NEN. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (klimaatmaatlat) versterkt die vraag. NEN-OSKA heeft...