Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold te creëren. Er is alleen een reservering voor de hoofdinfrastructuur. Initiatiefnemers hebben in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zelf de verantwoordelijkheid voor de zuivering en afvoer van afvalwater waar dat gewoonlijk de zorgplicht van de gemeente is. Op dit moment is er geen sprake van een formele ontheffing van de provincie Flevoland voor het invullen van de zorgplicht afvalwater in het buitengebied door de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft Ambient gevraagd om in overleg en afstemming met gebiedspartners een alternatieve invulling van de zorgplicht afvalwater Oosterwold uit te werken en deze op te nemen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en/of de omgevingsvisie. De (alternatieve) invulling van de zorgplicht heeft tot doel om te komen tot een duurzame oplossing die voldoende bescherming biedt voor zowel de bodem, grondwater- en opperwaterkwaliteit alsook de volksgezondheid. De voorgestelde invulling zal daarbij zo veel mogelijk recht doen aan reeds gemaakte afspraken en de ontwikkelprincipes van Oosterwold.

Om dit te bereiken organiseert Ambient een aantal werksessies met een groep professionals en inwoners/gebiedspartners, gericht op het eindbeeld en doel van de zorgplicht afvalwater Oosterwold: een duurzaam (afval)watersysteem in 2035. Dit vertaalt Ambient vervolgens naar een ontwikkelprogramma, waarin stappen en maatwerkoplossingen worden onderscheiden op weg naar een duurzaam (afval)watersysteem. Ook kijkt Ambient naar de wijze waarop nieuwe aansluitingen en lozingen van afvalwater juridisch gezien publiek of privaatrechtelijk kunnen worden geborgd bij kaveluitgiftes.

Het resultaat is een (beleids)notitie die ter vaststelling wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en (al dan niet als onderdeel van het GRP) aan het college van B&W en de gemeenteraad van Almere.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...