Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold te creëren. Er is alleen een reservering voor de hoofdinfrastructuur. Initiatiefnemers hebben in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zelf de verantwoordelijkheid voor de zuivering en afvoer van afvalwater waar dat gewoonlijk de zorgplicht van de gemeente is. Op dit moment is er geen sprake van een formele ontheffing van de provincie Flevoland voor het invullen van de zorgplicht afvalwater in het buitengebied door de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft Ambient gevraagd om in overleg en afstemming met gebiedspartners een alternatieve invulling van de zorgplicht afvalwater Oosterwold uit te werken en deze op te nemen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en/of de omgevingsvisie. De (alternatieve) invulling van de zorgplicht heeft tot doel om te komen tot een duurzame oplossing die voldoende bescherming biedt voor zowel de bodem, grondwater- en opperwaterkwaliteit alsook de volksgezondheid. De voorgestelde invulling zal daarbij zo veel mogelijk recht doen aan reeds gemaakte afspraken en de ontwikkelprincipes van Oosterwold.

Om dit te bereiken organiseert Ambient een aantal werksessies met een groep professionals en inwoners/gebiedspartners, gericht op het eindbeeld en doel van de zorgplicht afvalwater Oosterwold: een duurzaam (afval)watersysteem in 2035. Dit vertaalt Ambient vervolgens naar een ontwikkelprogramma, waarin stappen en maatwerkoplossingen worden onderscheiden op weg naar een duurzaam (afval)watersysteem. Ook kijkt Ambient naar de wijze waarop nieuwe aansluitingen en lozingen van afvalwater juridisch gezien publiek of privaatrechtelijk kunnen worden geborgd bij kaveluitgiftes.

Het resultaat is een (beleids)notitie die ter vaststelling wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en (al dan niet als onderdeel van het GRP) aan het college van B&W en de gemeenteraad van Almere.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...