Home » Thema’s » Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Hierdoor nemen weersextremen toe. Het beperken van de gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen vraagt om aanpassing van de inrichting van de fysieke leefomgeving. Klimaatadaptatie staat zowel nationaal, regionaal als lokaal volop in de belangstelling en wordt gezien als één van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Zij hebben samen met de provincies de bevoegdheid en instrumenten in het ruimtelijk domein. Voor waterschappen geldt dat zij door hun functionele focus en regionale schaal zicht hebben op de samenhang van de wateropgaven. Samen kunnen deze overheden de leefomgeving klimaatbestendig inrichten. Daarbij spelen ook andere partijen, zoals woningcorporaties, bedrijven, (landschaps)architecten, gebouw- en perceeleigenaren en bewoners een belangrijke rol. Zij hebben elk eigen wettelijke kaders, belangen en eventueel financieringsmogelijkheden.

Klimaatadaptatie is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vooral ook een vraagstuk over organisatie en werkwijze. Het gaat om het toewerken naar een nieuwe normaal en dat vraagt aanpassingen van organisaties en mensen.

Vanuit onze inhoudelijke, juridische en financiële kennis zijn wij op nationaal, regionaal en lokaal niveau betrokken bij relevante beleidsontwikkelingen, onderzoeken en projecten. Regionaal en lokaal ondersteunen wij gemeenten en waterschappen bij klimaatadaptief werken en organiseren.

Selectie van projecten binnen Klimaatadaptatie

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

Bouwsteen water

Bouwsteen water en riolering voor gemeenten Achterhoek

Gully at high water

Tijdelijk adviseur water en klimaatadaptatie

Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Economische illustratie voor regenbestendig Amsterdam

Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027