Home » Thema’s » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en biedt een aantal nieuwe instrumenten om doelen in de fysieke leefomgeving te verwezenlijken. Bovendien richt de Omgevingswet zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De invoering van de Omgevingswet vraagt om aanpassingen langs drie sporen:

  1. Digitaal stelsel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt alle gegevens samen en is de informatiemotor van de wet.
  2. (Kern)instrumenten: diverse instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  3. Anders werken: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Wij ondersteunen gemeenten, waterschappen en provincies bij het benutten van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bij het ontwikkelen van het ‘anders werken’ op het gebied van klimaatadaptatie, water, bodem en ondergrond.

Selectie van projecten binnen Omgevingswet

EH_wereldhavendagen_koeienzon

Participatie Beleidskader Milieu

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

Bouwsteen water

Bouwsteen bruidsschat Omgevingswet

Bouwsteen water

Bouwsteen water en riolering voor gemeenten Achterhoek

Koe in sloot

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI)

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond