Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen

Behang staand4

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast