Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

Uitstoot broeikasgassen irt waterbeheer STOWA_2023-13A_BlueCAN

Begeleiding onderzoek ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden