Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Flooded nature area in a Dutch polder. It is a cloudy day in the fall season.

Beleidsoriëntatie en uitgangspunten voor regionale normering wateroverlast

Airial view of a weir in the river Vecht. Dutch river in a colorful landscape. Water authority Drents Delta Overijssel.

Beleidsadviseur gebiedsontwikkeling bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Tractor cultivating field at spring,aerial view

Programmamanager ABW bij de provincie Flevoland

Sandbag barrier in doorway of flooded street in York.

Verzekeren van schade door wateroverlast en overstromingen