Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen

Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Double water mill build in 1880.

Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie – SIKB

Waterplanten

Programmasecretaris Water – SIKB

Grondwaterbeschermingsgebied

Praktijkondersteuning grondwaterbeschermingsbeleid voor Omgevingswet