Sebastiaan van den Oever

Adviseur

Doordacht aan de slag.

Dit betekent Sebastiaan voor uw organisatie

Sebastiaan werkt als adviseur bij Ambient op het gebied van water en bodem. Hij is enthousiast en gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Doordat Sebastiaan overzicht houdt, ziet hij welke ondersteuning en welk advies waar nodig is. Gecombineerd met zijn proactieve houding maakt dit hem tot een prettige samenwerkingspartner.

Manier van werken

Door het systeemdenken dat Sebastiaan zich eigen heeft gemaakt tijdens zijn studie International Land and Water Management aan de Wageningen Universiteit, benadert hij vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en heeft hij oog voor de belangen van betrokkenen. Deze brede blik zorgt ervoor dat hij zich thuis voelt in projecten op het snijvlak van inhoud en proces. Sebastiaan is in staat overzicht te houden en vooruit te denken. Zijn nauwkeurige manier van werken zorgt ervoor dat hij details die ertoe doen, niet uit het oog verliest.

Ervaring

Tijdens zijn studie aan de Wageningen Universiteit heeft Sebastiaan veel geleerd over zowel de fysische, als ook de sociaaleconomische en governanceaspecten van waterbeheer en de leefomgeving. Tijdens zijn afstuderen analyseerde hij uitdagingen in het bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden, door met stakeholders een conceptueel systeemmodel op te stellen.

Vanuit Ambient adviseert Sebastiaan de provincie Zuid-Holland bij de herziening van het grondwaterbeleid, passend binnen de aankomende Omgevingswet. Daarnaast ondersteunt hij het programmamanagement van het Actieplan Bodem & Water Flevoland en de gebiedsgerichte aanpak stikstof voor de provincie Noord-Holland. Verder is Sebastiaan betrokken bij het in beeld brengen van werkprocessen voor het beheer van datastandaarden voor de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).