Jaarverslag Ambient 2023

Met dit jaarverslag delen we onze mooiste projecten, initiatieven en de mijlpalen van het afgelopen jaar. We vertellen meer over ons bedrijf en de stappen die wij hebben gezet op het gebied van duurzaamheid.

Maart 2024

Impact van de EU-Bodemmonitoringsrichtlijn op decentraal niveau

Provincies, waterschappen en gemeenten gaan samenwerken aan een decentrale impactanalyse van deze richtlijn.

December 2023

Het monitoring- en evaluatieproces professionaliseren: doelgerichter, effectiever en transparanter

Implementatie van effectrapportages t.b.v. realisatie van doelen uit het Waterbeheerprogramma.

Januari 2024
Water Governance

Stevigere waterbeprijzing onontbeerlijk om het (drink)waterverbruik terug te dringen

Levering van (drink)water staat onder druk.

December 2023
Land en Water (vakblad)

Van GRP naar Wrp

Aanpassing Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) met het oog op inwerkingtreding Omgevingswet per 1 jan. 2024. Gemeenten kunnen er dan zelf voor kiezen om een Water- en rioleringsplan (Wrp) vast te stellen.

April 2023

Op eigentijdse wijze leren over bodem en ondergrond

De Bodembreed Academie

Oktober 2022

Emissies van broeikasgassen uit veenweiden

Eerste bevindingen onderzoek binnen het Klimaatakkoord

Augustus 2022

Bodemdaling door veenoxidatie

Broeikasgasemissies in veenweidegebied, waar hebben we het over?

Augustus 2022
Logo Ministerie I&W

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat

Verkenning verantwoordelijkheden en ontwikkelagenda

Maart 2021

De mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen

Februari 2021

Aan de slag met de Mijnbouwwet

Rol van gemeenten bij energiewinning uit de
diepe ondergrond. Aan de slag met de Omgevingswet betekent ook het startsein voor ‘aan de slag met de Mijnbouwwet’

Februari 2021
Water Governance

Samenwerken voorbij de polderreflex; transitiemanagement voor waterschappen

December 2020
Water Governance

Ongemakkelijke keuzes agenderen voor de toekomst van onze Delta

Interview met Annemieke Nijhof

December 2020

Grondwater – het elixer om te verbinden; interviews over 10 jaar kennisontwikkeling

December 2020

Leerpunten Kennisspoor UP expliciet in kaart gebracht

December 2020

Samenloop Omgevingswet en Mijnbouwwet in kaart gebracht

Oktober 2020

Grondwater beschermen nu de Wet bodembescherming wegvalt

Juni 2020

Energie uit eigen netwerk: kennis over aardwarmte

Juni 2020

Transitieagenda Bodem & Ondergrond

April 2020
Vakblad Riolering jan. 2020

Interview ‘Visueel inspecteren van riolering blijft in 2020 dichtbij de kern’

Januari 2020
Water Governance

Interview ‘Waterbedrijven van de toekomst’

December 2019
NoDig Event

De maakbaarheid van de energietransitie

Oktober 2019
NoDig Event

Visuele rioolinspectie nieuwe stijl

Oktober 2019

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet

Juni 2019

Rioolinspecteur gaat nauwkeuriger vastleggen

Mei 2019

Rioolinspectie volgens Europese norm zorgt voor lagere kosten

April 2019

Omgevingswet betekent grote wettelijke verandering

April 2018

Atlas Leefomgeving: Recreatie op de kaart

April 2018
Water Governance

Case Study – Schoon water voor Brabant

Maart 2018
Water Governance

Case Study – Bouwsteen Omgevingswet As50+

Januari 2018
Water Governance

Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet

Januari 2018

Rapport ‘Graafschade bij complex rioleringswerk’

November 2017

Veroorzaak minstens één ander effect; meervoudig investeren in bodem en ondergrond

Oktober 2017

Inzet kenniscoaches in watersector effectief

April 2017
Logo Stowa

Waterinfodag 30 maart 2017

Maart 2017
Water Governance

De ethische kant van de digitale transformatie

Maart 2017
Water Governance

Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector

Februari 2017

Op weg naar 3D-ordening; convenant bodem en ondergrond 2016-2020

Februari 2017
Water Governance

Samen, integraal en duurzaam inrichten van het landelijke gebied

Februari 2017

Startsymposium Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO)

Oktober 2016

Kennis van de ondergrond sijpelt steeds dieper de provincie in

Maart 2015

Samen bouwen aan de waterketen

Januari 2015

Videojournaal samenwerken aan water

Augustus 2014
Water Governance

Kenniscoaches ondersteunen andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen

Januari 2014

Peijs prikkelt waterketen

September 2013

Ondergrond en klimaatadaptief waterbeheer (inleiding)

Augustus 2013
Water Governance

De grondstoffenfabriek, het experiment voorbij (?)

Juni 2013
Water Governance

De financiering van het waterbeheer

April 2013
Water Governance

Grondwaterbescherming: regelgeving, handhaving én samenwerking

Januari 2013
Water Governance

De bodem als drager voor klimaatadaptief waterbeheer

Januari 2013