Sonja Kooiman

Adviseur

Het op tijd betrekken van belanghebbenden is de sleutel voor het winnen van tijd en kwaliteit.

Dit betekent Sonja voor uw organisatie

Sonja werkt met ruim 15 jaar ervaring als programmamanager, projectleider en (dag)voorzitter in bodem- en (grond)waterbeheer. Zij heeft een inhoudelijke achtergrond in waterbeheer en kennis van organisatie- en bestuurskunde, communicatie en leerprocessen. Sonja zorgt met haar enthousiasme en samenwerkingsgerichtheid voor breed gedragen resultaten van een project of programma.

Manier van werken

Het op tijd betrekken van alle belanghebbenden en het in beeld brengen en houden van het einddoel op basis van hun input ziet Sonja als belangrijke sleutel voor succes in een project of programma. Met een positieve blik schakelt zij tussen beleid, beheer en uitvoering en tussen inhoud en proces. Sonja houdt het overzicht en maakt gemakkelijk contact. Met haar persoonlijke aanpak en aandacht voor alle betrokkenen en belangen bouwt ze snel vertrouwen op. Daardoor is ze in staat mensen met elkaar te verbinden en zo een gezamenlijk doel te bereiken.

Ervaring

Sinds 2016 is Sonja als programmacoördinator werkzaam voor de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Kwaliteitsborging in de uitvoering van werken in de (water)bodem en het grondwater staat daarbij centraal. Sonja zit begeleidingscommissies voor, is projectleider bij de update van richtlijnen en protocollen en organiseert en faciliteert kennisbijeenkomsten.

Eerder werkte Sonja als adviseur en projectleider voor decentrale overheden aan beleid op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer en aan uitvoeringsprogramma’s voor vitale (landbouw)bodem. Bij de voormalige Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) was Sonja verantwoordelijk voor de programmalijnen ‘Ondergrond en Waterbeheer’ en ‘Governance en Baten van de Ondergrond’. Doelen waren het stimuleren van praktijkinnovaties en het expliciet maken van de baten van de ondergrond in de fysieke leefomgeving, onder andere in het licht van klimaatverandering.