Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

Klimaatverandering leidt tot extremer weer met een grotere kans op extreme buien, droogte en hittegolvenDroogte vormt vooral op de Hoge Zandgronden in het zuiden en oosten van het land een grote uitdagingOm zoetwatertekort tegen te gaan is een nationale zoetwaterstrategie opgenomen in het Deltaprogramma en is er extra geld vrij gemaakt vanuit het DeltafondsSinds 2009 werken Noord-Brabant en Limburg samen aan de zoetwateropgave binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ-Maasregio)Het doel is om Nederland weerbaar te maken tegen watertekort in 2050. De eerste fase (2016-2021) van dit programma is momenteel bijna afgerond en het is tijd voor de tweede fase en nieuwe afspraken.  

Met behulp van financiële steun vanuit het Deltafonds wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027)Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid: provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschappen, gemeenten, de land- en tuinbouwsector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders en natuurorganisaties.  

Het programmateam DHZ-Maasregio heeft Ambient gevraagd om een nieuwe bestuursovereenkomst op te stellen voor de periode 2022-2027. In deze overeenkomst worden lessen uit de vorige periode meegenomen en worden de afspraken tussen Rijk-regio en de partijen onderling vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat van dit project is een door alle betrokken partijen ondertekende bestuursovereenkomst voor het einde van 2021. 

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...