Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

Klimaatverandering leidt tot extremer weer met een grotere kans op extreme buien, droogte en hittegolvenDroogte vormt vooral op de Hoge Zandgronden in het zuiden en oosten van het land een grote uitdagingOm zoetwatertekort tegen te gaan is een nationale zoetwaterstrategie opgenomen in het Deltaprogramma en is er extra geld vrij gemaakt vanuit het DeltafondsSinds 2009 werken Noord-Brabant en Limburg samen aan de zoetwateropgave binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ-Maasregio)Het doel is om Nederland weerbaar te maken tegen watertekort in 2050. De eerste fase (2016-2021) van dit programma is momenteel bijna afgerond en het is tijd voor de tweede fase en nieuwe afspraken.  

Met behulp van financiële steun vanuit het Deltafonds wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027)Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid: provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschappen, gemeenten, de land- en tuinbouwsector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders en natuurorganisaties.  

Het programmateam DHZ-Maasregio heeft Ambient gevraagd om een nieuwe bestuursovereenkomst op te stellen voor de periode 2022-2027. In deze overeenkomst worden lessen uit de vorige periode meegenomen en worden de afspraken tussen Rijk-regio en de partijen onderling vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat van dit project is een door alle betrokken partijen ondertekende bestuursovereenkomst voor het einde van 2021. 

Amber van Hamel

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...