Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

Klimaatverandering leidt tot extremer weer met een grotere kans op extreme buien, droogte en hittegolvenDroogte vormt vooral op de Hoge Zandgronden in het zuiden en oosten van het land een grote uitdagingOm zoetwatertekort tegen te gaan is een nationale zoetwaterstrategie opgenomen in het Deltaprogramma en is er extra geld vrij gemaakt vanuit het DeltafondsSinds 2009 werken Noord-Brabant en Limburg samen aan de zoetwateropgave binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ-Maasregio)Het doel is om Nederland weerbaar te maken tegen watertekort in 2050. De eerste fase (2016-2021) van dit programma is momenteel bijna afgerond en het is tijd voor de tweede fase en nieuwe afspraken.  

Met behulp van financiële steun vanuit het Deltafonds wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027)Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid: provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschappen, gemeenten, de land- en tuinbouwsector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders en natuurorganisaties.  

Het programmateam DHZ-Maasregio heeft Ambient gevraagd om een nieuwe bestuursovereenkomst op te stellen voor de periode 2022-2027. In deze overeenkomst worden lessen uit de vorige periode meegenomen en worden de afspraken tussen Rijk-regio en de partijen onderling vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat van dit project is een door alle betrokken partijen ondertekende bestuursovereenkomst voor het einde van 2021. 

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...