Wooldse Veen Winterswijk

Bodemdaling in veengebieden

Bodemdaling in slappe bodems kent diverse oorzaken, zoals zetting, klink en oxidatie van veen als gevolg van ontwatering voor de landbouw. De daling van het maaiveld en het peil heeft verschillende gevolgen, waaronder verdroging in natuurgebieden, toenemende kwel in landbouwpolders, funderingsschade, verzakking van en scheurvorming in wegen, schade aan riolering, hogere uitstoot van CO2, instabiliteit van waterlopen en veenkades, versterkte emissie van stikstof, fosfaat en sulfaat naar het oppervlakte- en grondwater, afname van biodiversiteit, vermindering van waterbergend vermogen van de bodem en verlies van recreatieve waarde.

De veenwaterschappen hebben zich verenigd en besloten om gezamenlijk kennis te delen en van elkaar te leren. Het gaat hierbij om ontwikkelingen en innovaties om bodemdaling te verminderen, tegen te gaan of zelfs de veenbodem te laten groeien. De focus ligt hierbij op kennis over nieuwe oplossingen en de relatie met waterbeheer, maar ook op de haalbaarheid in economische en maatschappelijke zin.

Ambient levert namens de STOWA de coördinator van dit kennisprogramma. In totaal zijn acht waterschappen actief betrokken en zijn er verbindingen gelegd met andere netwerken (waaronder het Platform Slappe Bodems).

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...