Almere skyline - iStock-990066948 verkleind

Bouwsteen Water Omgevingswet Flevoland

De Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF), bestaande uit de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland, start in 2020 met een traject gericht op het uitwerken van een gezamenlijk rioleringsprogramma en een bouwsteen voor de Omgevingswet voor het domein water.

De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Concreet krijgt dit vorm door deregulering van regels voor lozingen in de riolering, bodem en op het oppervlaktewater en het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie voor de gemeentelijke zorgplicht afvalwater in het buitengebied. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnt ook de wettelijke planverplichting van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en krijgen gemeenten en waterschap (en provincies) een aantal nieuwe en vervangende instrumenten in handen, gericht op de fysieke leefomgeving. Dit geeft een veranderd speelveld en dus een nieuwe opgave.

Daarnaast is er de nieuwe opgave vanuit het DPRA, het deltaplan ruimtelijke adaptatie. Maar niet alles is veranderd, zoals bijvoorbeeld de zorgplichten riolering, het beheren van een omvangrijk systeem met kostbare voorzieningen en de eigen rioolheffing.. De bedoeling is om het goede te behouden, een plek te geven in de nieuwe context en aan te vullen met de nieuwste inzichten. De gedachte van de samenwerkende gemeenten en het waterschap is om dit onder de vlag van de SAF opnieuw te doen als gezamenlijk proces.

In opdracht van de SAF werkt Ambient samen met Rob van de Velde (Watermaat) aan het gezamenlijke rioleringsprogramma. Het proces draait niet alleen om het op te stellen document, maar ook om het betrekken van collega’s vanuit andere vakdisciplines die direct of indirect te maken hebben met de opgaven vanuit riolering en stedelijk waterbeheer. Denk aan de Omgevingswet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, wijkaanpak, wegbeheer, groen, natuur, financiën en belastingen. De uitdaging van de Omgevingswet ligt in de integrale en gebiedsgerichte aanpak en de daarmee samenhangende oplossingen.

Het gezamenlijk planproces trapt af met een symposium waar direct wordt ingezet op de integratie die wordt beoogd met de Omgevingswet. Daarna volgen inhoudelijke bijeenkomsten over o.a. de kerninstrumenten van de Omgevingswet, systeembenadering van de waterketen, opgaves en ambities over klimaatadaptatie en kostenbeheersing in de afvalwaterketen. Per onderwerp komen verschillende gezichtspunten aan de orde en wordt gepoogd een lijn te kiezen als basis voor alle gemeenten. Elke gemeente kan in een later stadium eigen keuzes toevoegen.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...