Almere skyline - iStock-990066948 verkleind

Bouwsteen Water Omgevingswet Flevoland

De Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF), bestaande uit de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland, start in 2020 met een traject gericht op het uitwerken van een gezamenlijk rioleringsprogramma en een bouwsteen voor de Omgevingswet voor het domein water.

De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Concreet krijgt dit vorm door deregulering van regels voor lozingen in de riolering, bodem en op het oppervlaktewater en het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie voor de gemeentelijke zorgplicht afvalwater in het buitengebied. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnt ook de wettelijke planverplichting van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en krijgen gemeenten en waterschap (en provincies) een aantal nieuwe en vervangende instrumenten in handen, gericht op de fysieke leefomgeving. Dit geeft een veranderd speelveld en dus een nieuwe opgave.

Daarnaast is er de nieuwe opgave vanuit het DPRA, het deltaplan ruimtelijke adaptatie. Maar niet alles is veranderd, zoals bijvoorbeeld de zorgplichten riolering, het beheren van een omvangrijk systeem met kostbare voorzieningen en de eigen rioolheffing.. De bedoeling is om het goede te behouden, een plek te geven in de nieuwe context en aan te vullen met de nieuwste inzichten. De gedachte van de samenwerkende gemeenten en het waterschap is om dit onder de vlag van de SAF opnieuw te doen als gezamenlijk proces.

In opdracht van de SAF werkt Ambient samen met Rob van de Velde (Watermaat) aan het gezamenlijke rioleringsprogramma. Het proces draait niet alleen om het op te stellen document, maar ook om het betrekken van collega’s vanuit andere vakdisciplines die direct of indirect te maken hebben met de opgaven vanuit riolering en stedelijk waterbeheer. Denk aan de Omgevingswet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, wijkaanpak, wegbeheer, groen, natuur, financiën en belastingen. De uitdaging van de Omgevingswet ligt in de integrale en gebiedsgerichte aanpak en de daarmee samenhangende oplossingen.

Het gezamenlijk planproces trapt af met een symposium waar direct wordt ingezet op de integratie die wordt beoogd met de Omgevingswet. Daarna volgen inhoudelijke bijeenkomsten over o.a. de kerninstrumenten van de Omgevingswet, systeembenadering van de waterketen, opgaves en ambities over klimaatadaptatie en kostenbeheersing in de afvalwaterketen. Per onderwerp komen verschillende gezichtspunten aan de orde en wordt gepoogd een lijn te kiezen als basis voor alle gemeenten. Elke gemeente kan in een later stadium eigen keuzes toevoegen.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...