Behang staand6

Coördinatie programma gemeenteambassadeurs water

Op verzoek van VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Water en DG Milieu) heeft Ambient het programma van de gemeenteambassadeurs water gecoördineerd.  Het programma bestond uit het financieren van de Gemeenteambassadeurs Water en de Gemeenteambassadeurs voor het Deltaprogramma.

De belangrijkste doelen van het programma waren:

  • Het stimuleren, aanjagen en ondersteunen van het regionale samenwerkingsproces tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het waterschap in het stedelijk waterbeheer.
  • Het betrekken van gemeenten bij het regionale uitwerkingsproces van de gebiedsgerichte deelprogramma’s van het Deltaprogramma.

De Gemeenteambassadeurs Water fungeren als de smeerolie van het regionale samenwerkingsproces. Ambient heeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het programma gegeven.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...