Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Coördinatie programma gemeenteambassadeurs water

Op verzoek van VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Water en DG Milieu) heeft Ambient het programma van de gemeenteambassadeurs water gecoördineerd.  Het programma bestond uit het financieren van de Gemeenteambassadeurs Water en de Gemeenteambassadeurs voor het Deltaprogramma.

De belangrijkste doelen van het programma waren:

  • Het stimuleren, aanjagen en ondersteunen van het regionale samenwerkingsproces tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het waterschap in het stedelijk waterbeheer.
  • Het betrekken van gemeenten bij het regionale uitwerkingsproces van de gebiedsgerichte deelprogramma’s van het Deltaprogramma.

De Gemeenteambassadeurs Water fungeren als de smeerolie van het regionale samenwerkingsproces. Ambient heeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het programma gegeven.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...