Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Coördinatie programma Kenniscoaches

Op verzoek van Stichting RIONED coördineert Ambient het programma van de kenniscoaches. Het programma geeft een impuls aan de regionale uitwerking van de afspraken in het bestuursakkoord water.

Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen met hoogwaardige kennis en procesvaardigheden. Zij ondersteunen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven die samenwerken aan een doelmatiger waterbeheer. De kenniscoaches fungeren als katalysator door kritisch-opbouwende vragen te stellen, zaken ter discussie te stellen en verhelderende ideeën aan te dragen.
Ambient geeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het programma.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...