Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de schade door wateroverlast in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied kan worden ingeschat. 

STOWA heeft Ambient gevraagd een verkenning uit te voeren met als doel het formuleren van een advies met verbetervoorstellen voor de Commissie Wateroverlast. De verkenning is gestart met een vergelijking van de schade methodiek/functie van de beschikbare instrumenten in Nederland voor zowel landelijk als bebouwd gebied. In een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen is de notitie met de vergelijking besproken en hebben wij de dialoog gevoerd over de behoefte en mogelijkheden voor doorontwikkeling van het schatten van waterschade, waaronder het identificeren van onderzoeksrichtingen voor met name de bebouwde omgeving. 

Samen met een aantal inhoudelijke deskundigen is een advies voor de doorontwikkeling voor de methode voor schatten van waterschade uitgewerkt. De STOWA-commissie Wateroverlast is akkoord gegaan met de uitvoering van deze verbetervoorstellen. 

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...