Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de schade door wateroverlast in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied kan worden ingeschat. 

STOWA heeft Ambient gevraagd een verkenning uit te voeren met als doel het formuleren van een advies met verbetervoorstellen voor de Commissie Wateroverlast. De verkenning is gestart met een vergelijking van de schade methodiek/functie van de beschikbare instrumenten in Nederland voor zowel landelijk als bebouwd gebied. In een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen is de notitie met de vergelijking besproken en hebben wij de dialoog gevoerd over de behoefte en mogelijkheden voor doorontwikkeling van het schatten van waterschade, waaronder het identificeren van onderzoeksrichtingen voor met name de bebouwde omgeving. 

Samen met een aantal inhoudelijke deskundigen is een advies voor de doorontwikkeling voor de methode voor schatten van waterschade uitgewerkt. De STOWA-commissie Wateroverlast is akkoord gegaan met de uitvoering van deze verbetervoorstellen. 

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...