Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de schade door wateroverlast in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied kan worden ingeschat. 

STOWA heeft Ambient gevraagd een verkenning uit te voeren met als doel het formuleren van een advies met verbetervoorstellen voor de Commissie Wateroverlast. De verkenning is gestart met een vergelijking van de schade methodiek/functie van de beschikbare instrumenten in Nederland voor zowel landelijk als bebouwd gebied. In een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen is de notitie met de vergelijking besproken en hebben wij de dialoog gevoerd over de behoefte en mogelijkheden voor doorontwikkeling van het schatten van waterschade, waaronder het identificeren van onderzoeksrichtingen voor met name de bebouwde omgeving. 

Samen met een aantal inhoudelijke deskundigen is een advies voor de doorontwikkeling voor de methode voor schatten van waterschade uitgewerkt. De STOWA-commissie Wateroverlast is akkoord gegaan met de uitvoering van deze verbetervoorstellen. 

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...