Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Economische illustratie voor regenbestendig Amsterdam

Hoe maak je een stad als Amsterdam bestand tegen hoosbuien? Daarvoor is, op initiatief van Waternet, het project Amsterdam Rainproof in het leven geroepen. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe en dit veroorzaakt (steeds vaker) schade zolang er geen regenbestendige maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan straten die water doorlaten, een groen polderdak, groenstroken die water opvangen en infiltratiekratten.

Om inzicht te geven in de kosten en baten is Waternet bezig met het opstellen van een economische illustratie. Via deze alternatieve MKBA wordt in beeld gebracht hoe Amsterdam regenbestendig kan worden in 2050. Hierbij ligt de focus op het meekoppelen van regenbestendige maatregelen bij de bestaande onderhouds- en vervangingsopgaven in de stad. Zo worden onnodige kosten en hinder in de stad voorkomen.

Ambient is betrokken bij het opstellen van de economische illustratie en denkt mee met de methodiek voor het in beeld brengen van de kosten en baten. Daarnaast begeleiden wij Waternet bij het afronden van deze illustratie, zodat deze in het najaar van 2021 verspreid kan worden. Het doel van de economische illustratie is om bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, netwerkbeheerders en de gemeente te inspireren om actief bij te dragen aan een waterbestendig Amsterdam.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...