Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Economische illustratie voor regenbestendig Amsterdam

Hoe maak je een stad als Amsterdam bestand tegen hoosbuien? Daarvoor is, op initiatief van Waternet, het project Amsterdam Rainproof in het leven geroepen. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe en dit veroorzaakt (steeds vaker) schade zolang er geen regenbestendige maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan straten die water doorlaten, een groen polderdak, groenstroken die water opvangen en infiltratiekratten.

Om inzicht te geven in de kosten en baten is Waternet bezig met het opstellen van een economische illustratie. Via deze alternatieve MKBA wordt in beeld gebracht hoe Amsterdam regenbestendig kan worden in 2050. Hierbij ligt de focus op het meekoppelen van regenbestendige maatregelen bij de bestaande onderhouds- en vervangingsopgaven in de stad. Zo worden onnodige kosten en hinder in de stad voorkomen.

Ambient is betrokken bij het opstellen van de economische illustratie en denkt mee met de methodiek voor het in beeld brengen van de kosten en baten. Daarnaast begeleiden wij Waternet bij het afronden van deze illustratie, zodat deze in het najaar van 2021 verspreid kan worden. Het doel van de economische illustratie is om bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, netwerkbeheerders en de gemeente te inspireren om actief bij te dragen aan een waterbestendig Amsterdam.

Amber van Hamel

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieƫn voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...