Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Economische illustratie voor regenbestendig Amsterdam

Hoe maak je een stad als Amsterdam bestand tegen hoosbuien? Daarvoor is, op initiatief van Waternet, het project Amsterdam Rainproof in het leven geroepen. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe en dit veroorzaakt (steeds vaker) schade zolang er geen regenbestendige maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan straten die water doorlaten, een groen polderdak, groenstroken die water opvangen en infiltratiekratten.

Om inzicht te geven in de kosten en baten is Waternet bezig met het opstellen van een economische illustratie. Via deze alternatieve MKBA wordt in beeld gebracht hoe Amsterdam regenbestendig kan worden in 2050. Hierbij ligt de focus op het meekoppelen van regenbestendige maatregelen bij de bestaande onderhouds- en vervangingsopgaven in de stad. Zo worden onnodige kosten en hinder in de stad voorkomen.

Ambient is betrokken bij het opstellen van de economische illustratie en denkt mee met de methodiek voor het in beeld brengen van de kosten en baten. Daarnaast begeleiden wij Waternet bij het afronden van deze illustratie, zodat deze in het najaar van 2021 verspreid kan worden. Het doel van de economische illustratie is om bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, netwerkbeheerders en de gemeente te inspireren om actief bij te dragen aan een waterbestendig Amsterdam.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...