View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd en aangevuld wordt, zodat er na afloop van de planperiode in 2027 een definitief Monitoring en Evaluatierapport is ten behoeve van de volgende plancyclus na 2027. Centraal in dit plan-, monitoring- en evaluatieproces staat de door het waterschap opgestelde doelenboom uit het WBP.

De doelen van deze opdracht zijn:

  1. Voor de operationele doelen overeenstemming bereiken op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de prestatie-indicatoren en streefnormen en de presentatie van de resultaten van de evaluatie.
  2. Het verkrijgen van overzicht van hiaten tussen enerzijds de doelen uit de doelenboom en anderzijds de beschikbare gegevens uit thans gebruikte methodieken, monitoring, metingen en rapportages (knelpuntenanalyse). Voor de hiaten worden diverse scenario’s geschetst om de hiaten en knelpunten op te lossen, zodat het management uit deze scenario’s een voorkeursimplementatietraject kan kiezen.
  3. Implementatie van de werkwijze, zodat het waterschap de daaropvolgende effectrapportages zelfstandig kan uitvoeren. Daarom is het van belang dat de methodiek en de toegepaste stappen goed reproduceerbaar en overdraagbaar zijn.
  4. Het geven van advies over een verbeterslag ten aanzien van de basisdata en dat advies vastleggen in een informatiebeheerplan.

Ambient voert dit project samen met Witteveen+Bos uit. De werkzaamheden zijn vooral gericht op doelen rondom stedelijk water, waterveiligheid en waterbewustzijn. Daarnaast Is Ambient verantwoordelijk voor het implementatieplan (doel 3).

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...