View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd en aangevuld wordt, zodat er na afloop van de planperiode in 2027 een definitief Monitoring en Evaluatierapport is ten behoeve van de volgende plancyclus na 2027. Centraal in dit plan-, monitoring- en evaluatieproces staat de door het waterschap opgestelde doelenboom uit het WBP.

De doelen van deze opdracht zijn:

  1. Voor de operationele doelen overeenstemming bereiken op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de prestatie-indicatoren en streefnormen en de presentatie van de resultaten van de evaluatie.
  2. Het verkrijgen van overzicht van hiaten tussen enerzijds de doelen uit de doelenboom en anderzijds de beschikbare gegevens uit thans gebruikte methodieken, monitoring, metingen en rapportages (knelpuntenanalyse). Voor de hiaten worden diverse scenario’s geschetst om de hiaten en knelpunten op te lossen, zodat het management uit deze scenario’s een voorkeursimplementatietraject kan kiezen.
  3. Implementatie van de werkwijze, zodat het waterschap de daaropvolgende effectrapportages zelfstandig kan uitvoeren. Daarom is het van belang dat de methodiek en de toegepaste stappen goed reproduceerbaar en overdraagbaar zijn.
  4. Het geven van advies over een verbeterslag ten aanzien van de basisdata en dat advies vastleggen in een informatiebeheerplan.

Ambient voert dit project samen met Witteveen+Bos uit. De werkzaamheden zijn vooral gericht op doelen rondom stedelijk water, waterveiligheid en waterbewustzijn. Daarnaast Is Ambient verantwoordelijk voor het implementatieplan (doel 3).

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Man Walking Along Flooded Urban Street

Uniforme uitgangspunten DPRA-stresstesten (VNG)

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat zij elke 6 jaar de kwetsbaarheid van het eigen grond- en beheergebied met een stresstest klimaatadaptatie in beeld brengen. De stresstesten vormen de basis voor risicodialogen en het uitwerken van uitvoeringsagenda’s. De stuurgroep...