View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd en aangevuld wordt, zodat er na afloop van de planperiode in 2027 een definitief Monitoring en Evaluatierapport is ten behoeve van de volgende plancyclus na 2027. Centraal in dit plan-, monitoring- en evaluatieproces staat de door het waterschap opgestelde doelenboom uit het WBP.

De doelen van deze opdracht zijn:

  1. Voor de operationele doelen overeenstemming bereiken op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de prestatie-indicatoren en streefnormen en de presentatie van de resultaten van de evaluatie.
  2. Het verkrijgen van overzicht van hiaten tussen enerzijds de doelen uit de doelenboom en anderzijds de beschikbare gegevens uit thans gebruikte methodieken, monitoring, metingen en rapportages (knelpuntenanalyse). Voor de hiaten worden diverse scenario’s geschetst om de hiaten en knelpunten op te lossen, zodat het management uit deze scenario’s een voorkeursimplementatietraject kan kiezen.
  3. Implementatie van de werkwijze, zodat het waterschap de daaropvolgende effectrapportages zelfstandig kan uitvoeren. Daarom is het van belang dat de methodiek en de toegepaste stappen goed reproduceerbaar en overdraagbaar zijn.
  4. Het geven van advies over een verbeterslag ten aanzien van de basisdata en dat advies vastleggen in een informatiebeheerplan.

Ambient voert dit project samen met Witteveen+Bos uit. De werkzaamheden zijn vooral gericht op doelen rondom stedelijk water, waterveiligheid en waterbewustzijn. Daarnaast Is Ambient verantwoordelijk voor het implementatieplan (doel 3).

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...