View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd en aangevuld wordt, zodat er na afloop van de planperiode in 2027 een definitief Monitoring en Evaluatierapport is ten behoeve van de volgende plancyclus na 2027. Centraal in dit plan-, monitoring- en evaluatieproces staat de door het waterschap opgestelde doelenboom uit het WBP.

De doelen van deze opdracht zijn:

  1. Voor de operationele doelen overeenstemming bereiken op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de prestatie-indicatoren en streefnormen en de presentatie van de resultaten van de evaluatie.
  2. Het verkrijgen van overzicht van hiaten tussen enerzijds de doelen uit de doelenboom en anderzijds de beschikbare gegevens uit thans gebruikte methodieken, monitoring, metingen en rapportages (knelpuntenanalyse). Voor de hiaten worden diverse scenario’s geschetst om de hiaten en knelpunten op te lossen, zodat het management uit deze scenario’s een voorkeursimplementatietraject kan kiezen.
  3. Implementatie van de werkwijze, zodat het waterschap de daaropvolgende effectrapportages zelfstandig kan uitvoeren. Daarom is het van belang dat de methodiek en de toegepaste stappen goed reproduceerbaar en overdraagbaar zijn.
  4. Het geven van advies over een verbeterslag ten aanzien van de basisdata en dat advies vastleggen in een informatiebeheerplan.

Ambient voert dit project samen met Witteveen+Bos uit. De werkzaamheden zijn vooral gericht op doelen rondom stedelijk water, waterveiligheid en waterbewustzijn. Daarnaast Is Ambient verantwoordelijk voor het implementatieplan (doel 3).

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...