Aerial Amsterdam

Programmacoördinatie Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Veel gebieden in ons land hebben te maken met veenbodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot. In het landelijk veenweidegebied zorgt voornamelijk de lage grondwaterstand voor maaivelddaling en daarmee ook emissie van broeikasgassen. Door maaivelddalingen nemen bovendien de ongelijkmatige hoogteverschillen toe wat problemen geeft voor het waterbeheer, de aansluiting op de omliggende infrastructuur, natuur en cultuurhistorische landschapswaarden. In bebouwd gebied gaat het voornamelijk om schade aan kabels en leidingen, woningen en de openbare ruimte. In oktober 2016 is het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling van start gegaan. Projecten en initiatieven rondom bodemdaling hebben een grote vlucht genomen. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt op een structurele en programmatische wijze aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis. Het programma sluit uitstekend aan op de in de landelijke politiek uitgesproken ambitie om tot een Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling te komen. Ambient is verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het NKB.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...