Aerial Amsterdam

Programmacoördinatie Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Veel gebieden in ons land hebben te maken met veenbodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot. In het landelijk veenweidegebied zorgt voornamelijk de lage grondwaterstand voor maaivelddaling en daarmee ook emissie van broeikasgassen. Door maaivelddalingen nemen bovendien de ongelijkmatige hoogteverschillen toe wat problemen geeft voor het waterbeheer, de aansluiting op de omliggende infrastructuur, natuur en cultuurhistorische landschapswaarden. In bebouwd gebied gaat het voornamelijk om schade aan kabels en leidingen, woningen en de openbare ruimte. In oktober 2016 is het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling van start gegaan. Projecten en initiatieven rondom bodemdaling hebben een grote vlucht genomen. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt op een structurele en programmatische wijze aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis. Het programma sluit uitstekend aan op de in de landelijke politiek uitgesproken ambitie om tot een Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling te komen. Ambient is verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het NKB.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...