Behang staand6

Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Voor 2020 staan de regionale keringen op het programma en voor 2022 de beoordeling van de primaire keringen. Rijkswaterstaat start daarom begin 2017 met het voorbereiden van het toetsings- en beoordelingsproces. Om deze voorbereidingen soepel te laten verlopen staat de eerste helft van 2017 in het teken van het opstellen van een heldere planning, het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen, het creëren van betrokkenheid en capaciteit, duidelijkheid creëren en het geven van kaders en uitgangspunten. Voor deze voorbereiding is een kerngroep binnen Rijkswaterstaat opgericht en Ambient is onderdeel van deze kerngroep. Ambient is verantwoordelijk voor o.a. de projectmanagementaspecten Organisatie, Tijd, Kwaliteit en Informatie.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Man Walking Along Flooded Urban Street

Uniforme uitgangspunten DPRA-stresstesten (VNG)

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat zij elke 6 jaar de kwetsbaarheid van het eigen grond- en beheergebied met een stresstest klimaatadaptatie in beeld brengen. De stresstesten vormen de basis voor risicodialogen en het uitwerken van uitvoeringsagenda’s. De stuurgroep...