Behang staand6

Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Voor 2020 staan de regionale keringen op het programma en voor 2022 de beoordeling van de primaire keringen. Rijkswaterstaat start daarom begin 2017 met het voorbereiden van het toetsings- en beoordelingsproces. Om deze voorbereidingen soepel te laten verlopen staat de eerste helft van 2017 in het teken van het opstellen van een heldere planning, het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen, het creëren van betrokkenheid en capaciteit, duidelijkheid creëren en het geven van kaders en uitgangspunten. Voor deze voorbereiding is een kerngroep binnen Rijkswaterstaat opgericht en Ambient is onderdeel van deze kerngroep. Ambient is verantwoordelijk voor o.a. de projectmanagementaspecten Organisatie, Tijd, Kwaliteit en Informatie.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...