Behang staand6

Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Voor 2020 staan de regionale keringen op het programma en voor 2022 de beoordeling van de primaire keringen. Rijkswaterstaat start daarom begin 2017 met het voorbereiden van het toetsings- en beoordelingsproces. Om deze voorbereidingen soepel te laten verlopen staat de eerste helft van 2017 in het teken van het opstellen van een heldere planning, het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen, het creëren van betrokkenheid en capaciteit, duidelijkheid creëren en het geven van kaders en uitgangspunten. Voor deze voorbereiding is een kerngroep binnen Rijkswaterstaat opgericht en Ambient is onderdeel van deze kerngroep. Ambient is verantwoordelijk voor o.a. de projectmanagementaspecten Organisatie, Tijd, Kwaliteit en Informatie.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...