Koe in sloot

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI)

Vanwege de nieuwe Omgevingswet zijn de gemeenten in Nederland verplicht om binnen drie jaar na ingang van deze wet een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) op te stellen. In deze visie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Voor het hele grondgebied stelt de gemeente één omgevingsvisie vast. Daarmee worden alle huidige strategische beleidsdocumenten die over de fysieke leefomgeving gaan vervangen na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Waterschappen hebben als enige overheidsinstantie geen werkingskracht van het Omgevingsvisie-instrument. Waterbeheerbelangen dienen daarom in andere Omgevingsvisies, zoals de GOVI, geborgd te worden.

Ambient werkt samen met Waternet om de ambities en doelstellingen rondom water vast te leggen in gemeentelijk beleid, door deze te borgen in de Gemeentelijke Omgevingsvisies. Hierbij wordt ondersteuning geboden bij het schrijven van voorstellen en voortgangsrapportages en bij het implementeren van de Omgevingswet.

Haye Dijkstra

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...