Veluwe - bevroren meertje

Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021

Waterschap Vallei en Veluwe stelt, zoals vastgelegd in de Waterwet, elke zes een jaar een waterplan op, met daarin ambitie, doelstellingen en maatregelen. Hierbij richt het waterschap zich op de taken waarvoor zij verantwoordelijk is, namelijk waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Om te komen tot een waterbeheerprogramma heeft het waterschap P2 Procesmanagers ingeschakeld. P2 heeft Ambient gevraagd het inhoudelijke deel van het waterbeheerprogramma, gericht op waterveiligheid, watersysteem en waterketen in samenwerking met medewerkers van het waterschap op te stellen. Het waterbeheerprogramma is hier te downloaden.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...