Veluwe - bevroren meertje

Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021

Waterschap Vallei en Veluwe stelt, zoals vastgelegd in de Waterwet, elke zes een jaar een waterplan op, met daarin ambitie, doelstellingen en maatregelen. Hierbij richt het waterschap zich op de taken waarvoor zij verantwoordelijk is, namelijk waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Om te komen tot een waterbeheerprogramma heeft het waterschap P2 Procesmanagers ingeschakeld. P2 heeft Ambient gevraagd het inhoudelijke deel van het waterbeheerprogramma, gericht op waterveiligheid, watersysteem en waterketen in samenwerking met medewerkers van het waterschap op te stellen. Het waterbeheerprogramma is hier te downloaden.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...