Veluwe - bevroren meertje

Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021

Waterschap Vallei en Veluwe stelt, zoals vastgelegd in de Waterwet, elke zes een jaar een waterplan op, met daarin ambitie, doelstellingen en maatregelen. Hierbij richt het waterschap zich op de taken waarvoor zij verantwoordelijk is, namelijk waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Om te komen tot een waterbeheerprogramma heeft het waterschap P2 Procesmanagers ingeschakeld. P2 heeft Ambient gevraagd het inhoudelijke deel van het waterbeheerprogramma, gericht op waterveiligheid, watersysteem en waterketen in samenwerking met medewerkers van het waterschap op te stellen. Het waterbeheerprogramma is hier te downloaden.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...