Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit.

STOWA wil graag meer inzicht krijgen in de mogelijk negatieve effecten van klimaatverandering én klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn ze benieuwd welke stappen nodig zijn binnen de werkprocessen die waterbeheerders volgen om de opgaven voor waterkwaliteit en klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om een plan van aanpak op te stellen waarin toegewerkt wordt naar een gedragen werkwijze voor het in beeld brengen van de effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Als onderdeel hiervan voert Ambient een inventarisatie uit van de lopende projecten en de huidige kennishiaten. Verder wordt er in gesprekken met waterschappen en gemeenten gekeken naar de behoeften van en de werkprocessen in organisaties en regio’s om waterkwaliteit en klimaatadaptatie beter bij elkaar te brengen.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...