Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit.

STOWA wil graag meer inzicht krijgen in de mogelijk negatieve effecten van klimaatverandering én klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn ze benieuwd welke stappen nodig zijn binnen de werkprocessen die waterbeheerders volgen om de opgaven voor waterkwaliteit en klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om een plan van aanpak op te stellen waarin toegewerkt wordt naar een gedragen werkwijze voor het in beeld brengen van de effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Als onderdeel hiervan voert Ambient een inventarisatie uit van de lopende projecten en de huidige kennishiaten. Verder wordt er in gesprekken met waterschappen en gemeenten gekeken naar de behoeften van en de werkprocessen in organisaties en regio’s om waterkwaliteit en klimaatadaptatie beter bij elkaar te brengen.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...