Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit.

STOWA wil graag meer inzicht krijgen in de mogelijk negatieve effecten van klimaatverandering én klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn ze benieuwd welke stappen nodig zijn binnen de werkprocessen die waterbeheerders volgen om de opgaven voor waterkwaliteit en klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om een plan van aanpak op te stellen waarin toegewerkt wordt naar een gedragen werkwijze voor het in beeld brengen van de effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Als onderdeel hiervan voert Ambient een inventarisatie uit van de lopende projecten en de huidige kennishiaten. Verder wordt er in gesprekken met waterschappen en gemeenten gekeken naar de behoeften van en de werkprocessen in organisaties en regio’s om waterkwaliteit en klimaatadaptatie beter bij elkaar te brengen.

Amber van Hamel

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...
Den Bosch, 8 jun 2020 - The high rise tower skyscraper called provinciehuis with dark clouds and a rainbow in Den Bosch, Brabant, Netherlands.

Planologische en juridische instrumenten klimaatbestendige bedrijventerreinen Noordoost-Brabant

Om de gevolgen van het veranderende klimaat en de daardoor steeds extremere weersomstandigheden in te perken is het van belang om de fysieke leefomgeving klimaatbestending in te richten. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Aangezien het lastig blijkt om klimaatadaptatie goed onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen is ervoor...