Grondwaterbeschermingsgebied

Praktijkondersteuning grondwaterbeschermingsbeleid voor Omgevingswet

Ten aanzien van water heeft de Provincie taken op basis van Europese en nationale wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Waterwet. Op grond van de Waterwet is de provincie verantwoordelijk voor het strategische beleid over grondwater. Het grondwaterbeschermingsbeleid is op dit moment vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening en Verordening Ruimte. In de praktijk is gebleken dat voor goede bescherming van de grondwatervoorraden voor drinkwatervoorzieningen goede ruimtelijke doorwerking van groot belang is.

Om in de toekomst het grondwater voldoende te beschermen is het belangrijk om het beleid en uitgangspunten van de provincie vast te leggen in de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van deze instrumenten, zodat het grondwaterbeschermingsbeleid kan worden opgenomen in Provinciale omgevingsverordening, waarbij de huidige knelpunten tussen de uitvoering van het provinciale en gemeentelijke beleid worden weggenomen. De verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Tilburg en Brabant Water.

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...