Grondwaterbeschermingsgebied

Praktijkondersteuning grondwaterbeschermingsbeleid voor Omgevingswet

Ten aanzien van water heeft de Provincie taken op basis van Europese en nationale wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Waterwet. Op grond van de Waterwet is de provincie verantwoordelijk voor het strategische beleid over grondwater. Het grondwaterbeschermingsbeleid is op dit moment vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening en Verordening Ruimte. In de praktijk is gebleken dat voor goede bescherming van de grondwatervoorraden voor drinkwatervoorzieningen goede ruimtelijke doorwerking van groot belang is.

Om in de toekomst het grondwater voldoende te beschermen is het belangrijk om het beleid en uitgangspunten van de provincie vast te leggen in de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van deze instrumenten, zodat het grondwaterbeschermingsbeleid kan worden opgenomen in Provinciale omgevingsverordening, waarbij de huidige knelpunten tussen de uitvoering van het provinciale en gemeentelijke beleid worden weggenomen. De verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Tilburg en Brabant Water.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...