Earthworm in farm in Thailand.

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben de wens om het grondgebruik aan te passen aan de mogelijkheden binnen het watersysteem, vanuit de gedachte van het voorkomen van (maatschappelijke) schade en het streven naar een duurzaam watersysteem. Dit betekent dat er in natte gebieden waterbestendige gewassen geteeld worden, die niet beperkt worden door een tijdelijke hogere grondwaterstand, en in droge gebieden juist droogtebestendige gewassen, zodat beregening met grondwater niet of in mindere mate nodig is.

Provincie Noord-Brabant heeft Ambient de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen, die de instrumenten van de Omgevingswet bieden. Ambient heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en de ZLTO om te inventariseren wat er wel in niet wenselijk is in relatie tot het sturen op grondgebruik. Vervolgens zijn de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet beschreven in relatie tot het sturen op grondgebruik. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem en het grondgebruik en de sturingsrol van overheden om samen met agrarisch ondernemers te komen tot grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem. Het beoogde resultaat is een eerste verkenning naar de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet van provincie en waterschap ten behoeve van het sturen op grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem.

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...