Hand met wormen

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben de wens om het grondgebruik aan te passen aan de mogelijkheden binnen het watersysteem, vanuit de gedachte van het voorkomen van (maatschappelijke) schade en het streven naar een duurzaam watersysteem. Dit betekent dat er in natte gebieden waterbestendige gewassen geteeld worden, die niet beperkt worden door een tijdelijke hogere grondwaterstand, en in droge gebieden juist droogtebestendige gewassen, zodat beregening met grondwater niet of in mindere mate nodig is.

Provincie Noord-Brabant heeft Ambient de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen, die de instrumenten van de Omgevingswet bieden. Ambient heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en de ZLTO om te inventariseren wat er wel in niet wenselijk is in relatie tot het sturen op grondgebruik. Vervolgens zijn de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet beschreven in relatie tot het sturen op grondgebruik. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem en het grondgebruik en de sturingsrol van overheden om samen met agrarisch ondernemers te komen tot grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem. Het beoogde resultaat is een eerste verkenning naar de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet van provincie en waterschap ten behoeve van het sturen op grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...