Hand met wormen

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben de wens om het grondgebruik aan te passen aan de mogelijkheden binnen het watersysteem, vanuit de gedachte van het voorkomen van (maatschappelijke) schade en het streven naar een duurzaam watersysteem. Dit betekent dat er in natte gebieden waterbestendige gewassen geteeld worden, die niet beperkt worden door een tijdelijke hogere grondwaterstand, en in droge gebieden juist droogtebestendige gewassen, zodat beregening met grondwater niet of in mindere mate nodig is.

Provincie Noord-Brabant heeft Ambient de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen, die de instrumenten van de Omgevingswet bieden. Ambient heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en de ZLTO om te inventariseren wat er wel in niet wenselijk is in relatie tot het sturen op grondgebruik. Vervolgens zijn de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet beschreven in relatie tot het sturen op grondgebruik. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem en het grondgebruik en de sturingsrol van overheden om samen met agrarisch ondernemers te komen tot grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem. Het beoogde resultaat is een eerste verkenning naar de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet van provincie en waterschap ten behoeve van het sturen op grondgebruik in relatie tot een duurzaam watersysteem.

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...