Hoek van Holland, Holland, September 25 - 1997: Historical aerial photo of the open Maeslandkering on the Nieuwe Waterweg to Rotterdam, Holland

Programmasecretaris Rijkskeringen

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft het Programma Rijkskeringen opgestart voor het coördineren van de beoordeling op veiligheid van de primaire waterkeringen en vervolgens de coördinatie van de benodigde maatregelen om de waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnorm in 2050.

De periode 2020-2022 staat in het teken van de beoordeling van de primaire waterkeringen. Het areaal aan primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat is opgedeeld in vier percelen. Elk perceel wordt beoordeeld door een ander ingenieursbureau. Het Programma Rijkskeringen is verantwoordelijk voor het voorspoedig laten verlopen van de beoordeling. Op 1 januari 2023 wordt het landelijk veiligheidsbeeld overhandigd aan de Minister van I&W.

In de periode na 2022 wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om waterkeringen, die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, aan de norm te laten voldoen. Maatregelen variëren van aanpassen van beheer en onderhoud tot grootschalige versterkingsmaatregelen. In deze periode is het Programma Rijkskeringen verantwoordelijk voor het maken van een handelingsperspectief en vervolgens het programmeren en laten uitvoeren van de benodigde maatregelen.

Vanwege zijn ervaring met de voorbereiding van de beoordeling van de primaire keringen en de toetsing van de regionale keringen is Tobias Nootenboom gevraagd om als Programmasecretaris het Programma Rijkskeringen te ondersteunen. Als programmasecretaris is hij verantwoordelijk voor het opstellen van een heldere planning, in beeld brengen van programmarisico’s, bijhouden van areaaloverzichten en het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen. Daarnaast houdt Tobias zich bezig met het traject om de verkregen informatie en gegevens uit de beoordeling op een efficiënte wijze op te slaan in de beheersystemen binnen Rijkswaterstaat.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer projecten binnen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...