Hoek van Holland, Holland, September 25 - 1997: Historical aerial photo of the open Maeslandkering on the Nieuwe Waterweg to Rotterdam, Holland

Programmasecretaris Rijkskeringen

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft het Programma Rijkskeringen opgestart voor het coördineren van de beoordeling op veiligheid van de primaire waterkeringen en vervolgens de coördinatie van de benodigde maatregelen om de waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnorm in 2050.

De periode 2020-2022 staat in het teken van de beoordeling van de primaire waterkeringen. Het areaal aan primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat is opgedeeld in vier percelen. Elk perceel wordt beoordeeld door een ander ingenieursbureau. Het Programma Rijkskeringen is verantwoordelijk voor het voorspoedig laten verlopen van de beoordeling. Op 1 januari 2023 wordt het landelijk veiligheidsbeeld overhandigd aan de Minister van I&W.

In de periode na 2022 wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om waterkeringen, die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, aan de norm te laten voldoen. Maatregelen variëren van aanpassen van beheer en onderhoud tot grootschalige versterkingsmaatregelen. In deze periode is het Programma Rijkskeringen verantwoordelijk voor het maken van een handelingsperspectief en vervolgens het programmeren en laten uitvoeren van de benodigde maatregelen.

Vanwege zijn ervaring met de voorbereiding van de beoordeling van de primaire keringen en de toetsing van de regionale keringen is Tobias Nootenboom gevraagd om als Programmasecretaris het Programma Rijkskeringen te ondersteunen. Als programmasecretaris is hij verantwoordelijk voor het opstellen van een heldere planning, in beeld brengen van programmarisico’s, bijhouden van areaaloverzichten en het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen. Daarnaast houdt Tobias zich bezig met het traject om de verkregen informatie en gegevens uit de beoordeling op een efficiënte wijze op te slaan in de beheersystemen binnen Rijkswaterstaat.

Meer projecten binnen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...