Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig afhankelijk zijn van neerslag. Wateraanvoer is in deze gebieden niet mogelijk.

In de periode 2016-2021 hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland maatregelen genomen om de schade door droogte op de hoge zandgronden te beperken. Ook in de huidige periode (2022-2027) is de aanpak van droogte bij beide waterschappen een belangrijk onderdeel van het waterbeheerprogramma.

De Rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is benieuwd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het droogtebeleid op deze hoge zandgronden en heeft Ambient gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Bij het onderzoek ligt de focus niet alleen op het droogtebeleid en de uitvoering, maar gaan we ook op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen beide waterschappen en wat zij van elkaar kunnen leren richting de toekomst.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Klimaatadaptatie

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...