Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig afhankelijk zijn van neerslag. Wateraanvoer is in deze gebieden niet mogelijk.

In de periode 2016-2021 hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland maatregelen genomen om de schade door droogte op de hoge zandgronden te beperken. Ook in de huidige periode (2022-2027) is de aanpak van droogte bij beide waterschappen een belangrijk onderdeel van het waterbeheerprogramma.

De Rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is benieuwd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het droogtebeleid op deze hoge zandgronden en heeft Ambient gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Bij het onderzoek ligt de focus niet alleen op het droogtebeleid en de uitvoering, maar gaan we ook op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen beide waterschappen en wat zij van elkaar kunnen leren richting de toekomst.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Klimaatadaptatie

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...