Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig afhankelijk zijn van neerslag. Wateraanvoer is in deze gebieden niet mogelijk.

In de periode 2016-2021 hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland maatregelen genomen om de schade door droogte op de hoge zandgronden te beperken. Ook in de huidige periode (2022-2027) is de aanpak van droogte bij beide waterschappen een belangrijk onderdeel van het waterbeheerprogramma.

De Rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is benieuwd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het droogtebeleid op deze hoge zandgronden en heeft Ambient gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Bij het onderzoek ligt de focus niet alleen op het droogtebeleid en de uitvoering, maar gaan we ook op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen beide waterschappen en wat zij van elkaar kunnen leren richting de toekomst.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...