Behang staand5

Rekenkameronderzoek naar ‘Communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard’

In opdracht van de rekenkamercommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Ambient onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard. Doelstelling van het onderzoek was het evalueren van de communicatie in het planproces, zodat de organisatie ervan kan leren voor vergelijkbare planstudies in de toekomst.

Het onderzoek werd uitgevoerd middels een literatuurstudie en interviews met intern en extern betrokkenen. Het onderzoek was het eerste rekenkameronderzoek van het Hoogheemraadschap en is medio 2011 opgeleverd.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...