Behang staand5

Rekenkameronderzoek naar ‘Communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard’

In opdracht van de rekenkamercommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Ambient onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard. Doelstelling van het onderzoek was het evalueren van de communicatie in het planproces, zodat de organisatie ervan kan leren voor vergelijkbare planstudies in de toekomst.

Het onderzoek werd uitgevoerd middels een literatuurstudie en interviews met intern en extern betrokkenen. Het onderzoek was het eerste rekenkameronderzoek van het Hoogheemraadschap en is medio 2011 opgeleverd.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...