Behang staand3

Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De beleidsvrijheid bij de invulling van de gemeentelijke watertaken is relatief groot. Keuzes die samenhangen met het vervangen, repareren en renoveren van riolering kunnen grote consequenties hebben op de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en (afhankelijk van de financieringsmethodiek) de van de rioolheffing. De gemeentelijke watertaken en met name de balans tussen kwaliteit, mogelijke risico’s en kosten zijn daarmee relevant voor de gemeenteraad.

Ambient voert samen met Roelofs in opdracht van de Rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de onderhoudsstrategie van de vier gemeenten. Het rekenkameronderzoek kent de volgende doelstellingen:

  • De gemeenteraden van de vier gemeenten inzicht geven in de voortgang van de geplande vervanging en onderhoud van de riolering.
  • De gemeenteraden inzicht geven in welke intensivering eventueel nodig is om de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te krijgen.
  • De gemeenteraden inzicht geven in de consequenties van eventuele intensivering voor de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing.

Het onderzoek bestaat uit interviews met de rioolbeheerder en de verantwoordelijk wethouder van iedere gemeente, een documentenanalyse van het (v)GRP, operationeel jaarplan, etc. en een analyse van de digitale beheerbestanden. Ook is de dialoog gevoerd met de leden van de gemeenteraad van iedere gemeente over de betrokkenheid bij keuzes in de onderhoud- en vervangingsstrategie van riolering.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...