Behang staand3

Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De beleidsvrijheid bij de invulling van de gemeentelijke watertaken is relatief groot. Keuzes die samenhangen met het vervangen, repareren en renoveren van riolering kunnen grote consequenties hebben op de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en (afhankelijk van de financieringsmethodiek) de van de rioolheffing. De gemeentelijke watertaken en met name de balans tussen kwaliteit, mogelijke risico’s en kosten zijn daarmee relevant voor de gemeenteraad.

Ambient voert samen met Roelofs in opdracht van de Rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de onderhoudsstrategie van de vier gemeenten. Het rekenkameronderzoek kent de volgende doelstellingen:

  • De gemeenteraden van de vier gemeenten inzicht geven in de voortgang van de geplande vervanging en onderhoud van de riolering.
  • De gemeenteraden inzicht geven in welke intensivering eventueel nodig is om de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te krijgen.
  • De gemeenteraden inzicht geven in de consequenties van eventuele intensivering voor de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing.

Het onderzoek bestaat uit interviews met de rioolbeheerder en de verantwoordelijk wethouder van iedere gemeente, een documentenanalyse van het (v)GRP, operationeel jaarplan, etc. en een analyse van de digitale beheerbestanden. Ook is de dialoog gevoerd met de leden van de gemeenteraad van iedere gemeente over de betrokkenheid bij keuzes in de onderhoud- en vervangingsstrategie van riolering.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...
Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de...