Behang staand3

Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De beleidsvrijheid bij de invulling van de gemeentelijke watertaken is relatief groot. Keuzes die samenhangen met het vervangen, repareren en renoveren van riolering kunnen grote consequenties hebben op de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en (afhankelijk van de financieringsmethodiek) de van de rioolheffing. De gemeentelijke watertaken en met name de balans tussen kwaliteit, mogelijke risico’s en kosten zijn daarmee relevant voor de gemeenteraad.

Ambient voert samen met Roelofs in opdracht van de Rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de onderhoudsstrategie van de vier gemeenten. Het rekenkameronderzoek kent de volgende doelstellingen:

  • De gemeenteraden van de vier gemeenten inzicht geven in de voortgang van de geplande vervanging en onderhoud van de riolering.
  • De gemeenteraden inzicht geven in welke intensivering eventueel nodig is om de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te krijgen.
  • De gemeenteraden inzicht geven in de consequenties van eventuele intensivering voor de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing.

Het onderzoek bestaat uit interviews met de rioolbeheerder en de verantwoordelijk wethouder van iedere gemeente, een documentenanalyse van het (v)GRP, operationeel jaarplan, etc. en een analyse van de digitale beheerbestanden. Ook is de dialoog gevoerd met de leden van de gemeenteraad van iedere gemeente over de betrokkenheid bij keuzes in de onderhoud- en vervangingsstrategie van riolering.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...