Behang staand4

Waternet/ gemeentelijke omgevingsvisie

De gemeenten in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken de komende jaren aan de (verplichte) gemeentelijke omgevingsvisies. Dit zal ook van invloed zijn op het werk van het waterschap. Het gaat niet zo zeer om het toetsen van voorgenomen ruimtelijke plannen aan beleid en eigen regelgeving (KEUR), maar juist om het gezamenlijk met de gemeente ontwikkelen van integraal langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving. Het langetermijnbeleid kan van grote invloed zijn op de thema’s waterkwaliteit, wateroverlast en droogte.
Stichting Waternet heeft Ambient gevraagd om bij de genoemde ontwikkeling van de organisatie ondersteuning te bieden. De ondersteuning richt zich op de trajecten van de gemeentelijke omgevingsvisies. Hierbij is de dialoog gestart met:
  • de medewerkers water en riolering bij de gemeenten;
  • de mensen bij gemeenten die een leidende rol hebben bij de omgevingsvisies.
Ambient initieert samen met een aantal medewerkers de dialoog met gemeenten over de omgevingsvisie, coacht een aantal medewerkers en begeleidt de daaruit volgende ambtelijke en bestuurlijke dialoog.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...