Behang staand4

Waternet/ gemeentelijke omgevingsvisie

De gemeenten in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken de komende jaren aan de (verplichte) gemeentelijke omgevingsvisies. Dit zal ook van invloed zijn op het werk van het waterschap. Het gaat niet zo zeer om het toetsen van voorgenomen ruimtelijke plannen aan beleid en eigen regelgeving (KEUR), maar juist om het gezamenlijk met de gemeente ontwikkelen van integraal langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving. Het langetermijnbeleid kan van grote invloed zijn op de thema’s waterkwaliteit, wateroverlast en droogte.
Stichting Waternet heeft Ambient gevraagd om bij de genoemde ontwikkeling van de organisatie ondersteuning te bieden. De ondersteuning richt zich op de trajecten van de gemeentelijke omgevingsvisies. Hierbij is de dialoog gestart met:
  • de medewerkers water en riolering bij de gemeenten;
  • de mensen bij gemeenten die een leidende rol hebben bij de omgevingsvisies.
Ambient initieert samen met een aantal medewerkers de dialoog met gemeenten over de omgevingsvisie, coacht een aantal medewerkers en begeleidt de daaruit volgende ambtelijke en bestuurlijke dialoog.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...