Asbest

Beleidsdossier Asbest VROM

In opdracht van de directie Straling, Afval en Stoffen van het ministerie van VROM heeft Ambient het project- en procesmanagement gevoerd voor het asbestdossier. Dit dossier omvatte onder meer het opstellen van het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit, het opstellen van het productenbesluit asbest, het opstellen van de normering voor asbest in bodem, grond en puingranulaat, het definitief maken van diverse NEN asbest normen, het aanpassen van de SIKB-kwaliteitsdocumenten, de uitvoering van de saneringsregeling asbestwegen en het opstellen van normen voor asbest in lucht.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...