Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in 2027 gerealiseerd kunnen worden. Sturen op grondgebruik is voor provincies en andere overheden juridisch mogelijk. De provincie Zuid-Holland heeft Ambient gevraagd om te verkennen welke mogelijkheden er zijn én welke overwegingen er kunnen zijn om deze mogelijkheden in te zetten.

Bestaand gebruik van gronden kan negatieve invloed hebben op het behalen van de KRW-doelen en verandering van grondgebruik kan dus nodig zijn om de belasting van grond- en oppervlaktewater te verminderen. Daarnaast kan grond benodigd of gewenst zijn om KRW-maatregelen uit te voeren.

Om te sturen op grondgebruik of zelf grond te kunnen gebruiken, hebben provincies en andere overheden verschillende juridische instrumenten tot hun beschikking. De provincie Zuid-Holland wil graag komen tot een bestuurlijke beeld- en oordeelsvorming over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van provinciale sturing op grondgebruik voor KRW-doelrealisatie. Dat begint met de vraag hoe de provincie eventueel kán sturen op grondgebruik om KRW-doelen te halen: welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Vervolgens is de vraag welke overwegingen er zijn om het instrumentarium al dan niet in te zetten. Deze vragen staan centraal in de verkenning die Ambient in samenwerking met FLO Legal heeft uitgevoerd.

Sonja Kooiman

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...