BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het beperken van broeikasgasemissies als gevolg van de afbraak van veen is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom is met behulp van klimaatgelden een nationaal onderzoeksprogramma gestart waarin de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Doel van het onderzoek is om meerjarig de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak, zoals onderwaterdrainage, drukdrainage en verschillende natte teelten, te onderzoeken. Ook wordt onderzocht wat de huidige emissies van broeikasgassen uit verschillende veenbodems zijn. Niet eerder is op deze schaal meerjarig aan broeikasgasemissies uit veenbodems gemeten. Om de processen goed te begrijpen en de modellen voor de emissies zo goed mogelijk te maken, zal er tevens onderzoek worden gedaan naar bodemleven, waterkwaliteit en andere factoren die de emissies beïnvloeden.

Voor het Onderzoeksprogramma zijn vijf locaties geselecteerd waar reeds onderzoek naar maatregelen tegen veenafbraak plaatsvindt. Ten behoeve van dit Nationaal Onderzoeksprogramma is er een uniek samenwerkingsverband gevormd tussen de volgende onderzoekspartijen: Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, en met medewerking van B-ware, Ko van Huissteden en Technische Universiteit Delft. Ambient is via de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) betrokken bij de aansturing van het programma.

Dit onderzoeksprogramma is mede mogelijk gemaakt door onder andere: het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...