BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het beperken van broeikasgasemissies als gevolg van de afbraak van veen is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom is met behulp van klimaatgelden een nationaal onderzoeksprogramma gestart waarin de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Doel van het onderzoek is om meerjarig de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak, zoals onderwaterdrainage, drukdrainage en verschillende natte teelten, te onderzoeken. Ook wordt onderzocht wat de huidige emissies van broeikasgassen uit verschillende veenbodems zijn. Niet eerder is op deze schaal meerjarig aan broeikasgasemissies uit veenbodems gemeten. Om de processen goed te begrijpen en de modellen voor de emissies zo goed mogelijk te maken, zal er tevens onderzoek worden gedaan naar bodemleven, waterkwaliteit en andere factoren die de emissies beïnvloeden.

Voor het Onderzoeksprogramma zijn vijf locaties geselecteerd waar reeds onderzoek naar maatregelen tegen veenafbraak plaatsvindt. Ten behoeve van dit Nationaal Onderzoeksprogramma is er een uniek samenwerkingsverband gevormd tussen de volgende onderzoekspartijen: Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, en met medewerking van B-ware, Ko van Huissteden en Technische Universiteit Delft. Ambient is via de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) betrokken bij de aansturing van het programma.

Dit onderzoeksprogramma is mede mogelijk gemaakt door onder andere: het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...