BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het beperken van broeikasgasemissies als gevolg van de afbraak van veen is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom is met behulp van klimaatgelden een nationaal onderzoeksprogramma gestart waarin de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Doel van het onderzoek is om meerjarig de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak, zoals onderwaterdrainage, drukdrainage en verschillende natte teelten, te onderzoeken. Ook wordt onderzocht wat de huidige emissies van broeikasgassen uit verschillende veenbodems zijn. Niet eerder is op deze schaal meerjarig aan broeikasgasemissies uit veenbodems gemeten. Om de processen goed te begrijpen en de modellen voor de emissies zo goed mogelijk te maken, zal er tevens onderzoek worden gedaan naar bodemleven, waterkwaliteit en andere factoren die de emissies beïnvloeden.

Voor het Onderzoeksprogramma zijn vijf locaties geselecteerd waar reeds onderzoek naar maatregelen tegen veenafbraak plaatsvindt. Ten behoeve van dit Nationaal Onderzoeksprogramma is er een uniek samenwerkingsverband gevormd tussen de volgende onderzoekspartijen: Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, en met medewerking van B-ware, Ko van Huissteden en Technische Universiteit Delft. Ambient is via de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) betrokken bij de aansturing van het programma.

Dit onderzoeksprogramma is mede mogelijk gemaakt door onder andere: het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...