Young people group reading books. Study, learning knowledge and education vector concept

Modernisering Omgevingsveiligheid – Samen Lerensessies 

Anticiperend op de aanstaande Omgevingswet heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interbestuurlijk programma opgezet op het gebied van externe veiligheid. Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes van bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gezondheidsdiensten. Er is behoefte aan handvatten ten aanzien van omgevingsveiligheidsbeleid en voorbeeldcasussen waarbij de bestuurlijke afweging van veiligheidsmaatregelen en de communicatie over risico’s binnen het aandachtsgebied aan de orde komt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat er behoefte is samen te oefenen om elkaar beter te leren kennen én om te oefenen met de inhoudelijke materie.

Om hieraan te voldoen, zijn onder andere de Samen Lerensessies ontstaan. Deze sessies zijn bedoeld voor wethouders en burgemeesters, MT-leden van Veiligheidsregio’s en projectleiders die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. De sessies hebben een aantal doelstellingen, waarbij de deelnemers geholpen worden met het beantwoorden van de vraag hoe zij het nieuwe systeem, de Omgevingswet, uit kunnen leggen aan hun burgers. Ambient organiseert vier bijeenkomsten met een interactief karakter, waarbij de lokale overheden handvatten krijgen om juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Meer projecten binnen Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

In maart 2022 is het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 (RWP) vastgesteld en onderdeel hiervan is bijlage D: het Beleidskader Grondwaterkwaliteit. Dit beleidskader bevat het beleid van de provincie ten aanzien van het beheer van (historische) bodem- en grondwaterverontreiniging in relatie tot het behalen van de grondwaterdoelen van de Kaderrichtlijn water...