Young people group reading books. Study, learning knowledge and education vector concept

Modernisering Omgevingsveiligheid – Samen Lerensessies 

Anticiperend op de aanstaande Omgevingswet heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interbestuurlijk programma opgezet op het gebied van externe veiligheid. Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes van bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gezondheidsdiensten. Er is behoefte aan handvatten ten aanzien van omgevingsveiligheidsbeleid en voorbeeldcasussen waarbij de bestuurlijke afweging van veiligheidsmaatregelen en de communicatie over risico’s binnen het aandachtsgebied aan de orde komt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat er behoefte is samen te oefenen om elkaar beter te leren kennen én om te oefenen met de inhoudelijke materie.

Om hieraan te voldoen, zijn onder andere de Samen Lerensessies ontstaan. Deze sessies zijn bedoeld voor wethouders en burgemeesters, MT-leden van Veiligheidsregio’s en projectleiders die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. De sessies hebben een aantal doelstellingen, waarbij de deelnemers geholpen worden met het beantwoorden van de vraag hoe zij het nieuwe systeem, de Omgevingswet, uit kunnen leggen aan hun burgers. Ambient organiseert vier bijeenkomsten met een interactief karakter, waarbij de lokale overheden handvatten krijgen om juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Meer projecten binnen Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...