Young people group reading books. Study, learning knowledge and education vector concept

Modernisering Omgevingsveiligheid – Samen Lerensessies 

Anticiperend op de aanstaande Omgevingswet heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interbestuurlijk programma opgezet op het gebied van externe veiligheid. Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes van bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gezondheidsdiensten. Er is behoefte aan handvatten ten aanzien van omgevingsveiligheidsbeleid en voorbeeldcasussen waarbij de bestuurlijke afweging van veiligheidsmaatregelen en de communicatie over risico’s binnen het aandachtsgebied aan de orde komt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat er behoefte is samen te oefenen om elkaar beter te leren kennen én om te oefenen met de inhoudelijke materie.

Om hieraan te voldoen, zijn onder andere de Samen Lerensessies ontstaan. Deze sessies zijn bedoeld voor wethouders en burgemeesters, MT-leden van Veiligheidsregio’s en projectleiders die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. De sessies hebben een aantal doelstellingen, waarbij de deelnemers geholpen worden met het beantwoorden van de vraag hoe zij het nieuwe systeem, de Omgevingswet, uit kunnen leggen aan hun burgers. Ambient organiseert vier bijeenkomsten met een interactief karakter, waarbij de lokale overheden handvatten krijgen om juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Meer projecten binnen Omgevingswet

Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...