Young people group reading books. Study, learning knowledge and education vector concept

Modernisering Omgevingsveiligheid – Samen Lerensessies 

Anticiperend op de aanstaande Omgevingswet heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interbestuurlijk programma opgezet op het gebied van externe veiligheid. Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes van bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gezondheidsdiensten. Er is behoefte aan handvatten ten aanzien van omgevingsveiligheidsbeleid en voorbeeldcasussen waarbij de bestuurlijke afweging van veiligheidsmaatregelen en de communicatie over risico’s binnen het aandachtsgebied aan de orde komt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat er behoefte is samen te oefenen om elkaar beter te leren kennen én om te oefenen met de inhoudelijke materie.

Om hieraan te voldoen, zijn onder andere de Samen Lerensessies ontstaan. Deze sessies zijn bedoeld voor wethouders en burgemeesters, MT-leden van Veiligheidsregio’s en projectleiders die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. De sessies hebben een aantal doelstellingen, waarbij de deelnemers geholpen worden met het beantwoorden van de vraag hoe zij het nieuwe systeem, de Omgevingswet, uit kunnen leggen aan hun burgers. Ambient organiseert vier bijeenkomsten met een interactief karakter, waarbij de lokale overheden handvatten krijgen om juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Meer projecten binnen Omgevingswet

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4...
Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft. Inmiddels is, mede...