Grondkabels Enschede

Ontsluiting ondergrondinformatie ProRail

ProRail heeft veel informatie over de bodem, zoals de ligging van kabels en leidingen, funderingsgegevens, de kwaliteit van de bodem, etc. De informatie is doorgaans relevant bij zowel planvorming als realisatie van projecten. Als informatie over de ondergrond niet adequaat meegenomen wordt, kunnen projecten vertragen, mis lopen of zelfs helemaal niet tot uitvoering komen met alle financiële consequenties en imagoproblemen van dien. Ondanks dit risico komt het voor dat de relevante informatie over de ondergrond niet op het juiste moment op de juiste wijze bij de juiste stakeholder terecht komt.

Het op slimme wijze ontsluiten, combineren en presenteren van informatie is dus een belangrijk item voor ProRail, omdat er veel winst (in termen van kwaliteit, efficiency, effectiviteit maar vooral ook in termen van het terugdringen van faalkosten) te behalen valt. Het verbeteren van de informatievoorziening van de ondergrond was daarom één van de pijlers in het Verbeterprogramma Ondergrondse Infra van ProRail.

Ambient heeft binnen dit programma een verkennende analyse uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van ondergrondinformatie, advies gegeven over hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden en een plan van aanpak geschreven om deze verbeteringen zowel technisch als procesmatig te implementeren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...