Grondkabels Enschede

Ontsluiting ondergrondinformatie ProRail

ProRail heeft veel informatie over de bodem, zoals de ligging van kabels en leidingen, funderingsgegevens, de kwaliteit van de bodem, etc. De informatie is doorgaans relevant bij zowel planvorming als realisatie van projecten. Als informatie over de ondergrond niet adequaat meegenomen wordt, kunnen projecten vertragen, mis lopen of zelfs helemaal niet tot uitvoering komen met alle financiële consequenties en imagoproblemen van dien. Ondanks dit risico komt het voor dat de relevante informatie over de ondergrond niet op het juiste moment op de juiste wijze bij de juiste stakeholder terecht komt.

Het op slimme wijze ontsluiten, combineren en presenteren van informatie is dus een belangrijk item voor ProRail, omdat er veel winst (in termen van kwaliteit, efficiency, effectiviteit maar vooral ook in termen van het terugdringen van faalkosten) te behalen valt. Het verbeteren van de informatievoorziening van de ondergrond was daarom één van de pijlers in het Verbeterprogramma Ondergrondse Infra van ProRail.

Ambient heeft binnen dit programma een verkennende analyse uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van ondergrondinformatie, advies gegeven over hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden en een plan van aanpak geschreven om deze verbeteringen zowel technisch als procesmatig te implementeren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...