Infographic Bosch Slabbers tbv gem. Berkelland

Planproces watertakenplan gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland stelt een nieuw watertakenplan op. Dit nieuwe watertakenplan is de opvolger van het huidige watertakenplan (2019-2023) en wordt uitgewerkt als programma onder de gemeentelijke omgevingsvisie. In het watertakenplan beschrijft de gemeente Berkelland onder andere hoe zij invulling geeft aan de drie gemeentelijke zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater.

Gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Daarom komt in het watertakenplan niet alleen de omgang met de drie gemeentelijke zorgplichten aan bod, maar ook bredere thema’s, zoals klimaatadaptatie, het regionale watersysteem en waterkwaliteit. Het watertakenplan geeft aan hoe de gemeente omgaat met a) onderhoud en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel, b) aanpassing van het stedelijk watersysteem als gevolg van klimaatadaptatie en ambities op het gebied van waterkwaliteit en c) nieuwe initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt de personele formatie in beeld gebracht en bevat het watertakenplan een kostendekkingsplan.

Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen, organiseert Ambient in samenwerking met Sweco werksessies met medewerkers van de gemeente en het waterschap. Tijdens deze bijeenkomsten vindt dialoog plaats over verschillende thema’s uit het watertakenplan, zoals omgang met afvalwater en regenwater, omgang met de gevolgen van klimaatverandering, stedelijk water in relatie tot het regionaal watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ambient verwerkt de resultaten van de dialoog in het watertakenplan. In het voorjaar van 2023 starten de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap, zodat het watertakenplan eind 2023 formeel kan worden vastgesteld en in 2024 in werking kan treden.

Infographic gemaakt door Bosch & Slabbers

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...