Infographic Bosch Slabbers tbv gem. Berkelland

Planproces watertakenplan gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland stelt een nieuw watertakenplan op. Dit nieuwe watertakenplan is de opvolger van het huidige watertakenplan (2019-2023) en wordt uitgewerkt als programma onder de gemeentelijke omgevingsvisie. In het watertakenplan beschrijft de gemeente Berkelland onder andere hoe zij invulling geeft aan de drie gemeentelijke zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater.

Gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Daarom komt in het watertakenplan niet alleen de omgang met de drie gemeentelijke zorgplichten aan bod, maar ook bredere thema’s, zoals klimaatadaptatie, het regionale watersysteem en waterkwaliteit. Het watertakenplan geeft aan hoe de gemeente omgaat met a) onderhoud en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel, b) aanpassing van het stedelijk watersysteem als gevolg van klimaatadaptatie en ambities op het gebied van waterkwaliteit en c) nieuwe initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt de personele formatie in beeld gebracht en bevat het watertakenplan een kostendekkingsplan.

Om tot een breed gedragen watertakenplan te komen, organiseert Ambient in samenwerking met Sweco werksessies met medewerkers van de gemeente en het waterschap. Tijdens deze bijeenkomsten vindt dialoog plaats over verschillende thema’s uit het watertakenplan, zoals omgang met afvalwater en regenwater, omgang met de gevolgen van klimaatverandering, stedelijk water in relatie tot het regionaal watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ambient verwerkt de resultaten van de dialoog in het watertakenplan. In het voorjaar van 2023 starten de bestuurlijke consultatie en de vaststellingsprocedure met de Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het waterschap, zodat het watertakenplan eind 2023 formeel kan worden vastgesteld en in 2024 in werking kan treden.

Infographic gemaakt door Bosch & Slabbers

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...