Aerial Amsterdam

Programmamanagement gebiedsgerichte aanpak stikstof

Grote delen van de natuur staan onder druk door een te grote depositie van stikstof. Het Rijk en de provincies nemen daarom nu maatregelen om de emissie van stikstof te verminderen en de natuur te versterken. Daardoor ontstaat ook weer ruimte voor het verlenen van vergunningen voor economische activiteiten.

Provincies doen dit onder andere via een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per Natura 2000-gebied een pakket met lokale bron- en herstelmaatregelen wordt opgesteld om de stikstofemissie in de buurt van het natuurgebied te verlagen en de natuur robuuster te maken. Deze pakketten komen samen met een uitvoeringsstrategie voor provinciebrede maatregelen in het Gebiedsplan van de provincie.

Ambient verzorgde in 2020-2022 het programmamanagement van de gebiedsgerichte aanpak in de provincie Noord-Holland. De provincie heeft twaalf Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur. In elk van deze gebieden is een projectleider verantwoordelijk voor een integraal gebiedsproces waar, naast de stikstofopgave, ook andere opgaven worden opgepakt. Ambient stelde de stikstofopgave voor de projectleiders op en adviseerde hen over de aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Daarnaast werkte Ambient aan strategische vraagstukken over de stikstofaanpak in de provincie, zoals de vertaling van de landelijke stikstofdoelstellingen en de afbakening tussen de provinciebrede en gebiedsgerichte aanpak.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een...