Aerial Amsterdam

Programmamanagement gebiedsgerichte aanpak stikstof

Grote delen van de natuur staan onder druk door een te grote depositie van stikstof. Het Rijk en de provincies nemen daarom nu maatregelen om de emissie van stikstof te verminderen en de natuur te versterken. Daardoor ontstaat ook weer ruimte voor het verlenen van vergunningen voor economische activiteiten.

Provincies doen dit onder andere via een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per Natura 2000-gebied een pakket met lokale bron- en herstelmaatregelen wordt opgesteld om de stikstofemissie in de buurt van het natuurgebied te verlagen en de natuur robuuster te maken. Deze pakketten komen samen met een uitvoeringsstrategie voor provinciebrede maatregelen in het Gebiedsplan van de provincie.

Ambient verzorgde in 2020-2022 het programmamanagement van de gebiedsgerichte aanpak in de provincie Noord-Holland. De provincie heeft twaalf Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur. In elk van deze gebieden is een projectleider verantwoordelijk voor een integraal gebiedsproces waar, naast de stikstofopgave, ook andere opgaven worden opgepakt. Ambient stelde de stikstofopgave voor de projectleiders op en adviseerde hen over de aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Daarnaast werkte Ambient aan strategische vraagstukken over de stikstofaanpak in de provincie, zoals de vertaling van de landelijke stikstofdoelstellingen en de afbakening tussen de provinciebrede en gebiedsgerichte aanpak.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...