Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Stadsdialoog klimaatadaptatie gemeente Baarn

De gemeente Baarn heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met de gevolgen van extreme weersomstandigheden. In de zomer van 2020 was het weer raak: Baarn kreeg te kampen met perioden van droogte, hitte en hevige buien. De gemeente doorloopt momenteel een traject om te inventariseren welke maatregelen zij kan nemen om de effecten van hitte, droogte en wateroverlast te verminderen. Door middel van stadsgesprekken werkt de gemeente samen met bewoners en betrokkenen uit de regio aan klimaatbestendige toekomstplannen voor Baarn. Ambient ondersteunt de gemeente bij het organiseren van de dialogen over klimaatadaptatie.

Eugène Hendrix - team Ambient

Eugène Hendrikx

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...