Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Stadsdialoog klimaatadaptatie gemeente Baarn

De gemeente Baarn heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met de gevolgen van extreme weersomstandigheden. In de zomer van 2020 was het weer raak: Baarn kreeg te kampen met perioden van droogte, hitte en hevige buien. De gemeente doorloopt momenteel een traject om te inventariseren welke maatregelen zij kan nemen om de effecten van hitte, droogte en wateroverlast te verminderen. Door middel van stadsgesprekken werkt de gemeente samen met bewoners en betrokkenen uit de regio aan klimaatbestendige toekomstplannen voor Baarn. Ambient ondersteunt de gemeente bij het organiseren van de dialogen over klimaatadaptatie.

Eugène Hendrikx

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...