Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand landscAPEs (RESHAPE) heeft daarom een Transacademic Interface Manager (TIM) aangesteld. Deze TIM zorgt voor interactie tussen belanghebbenden uit de praktijk (o.a. waterschappen, provincies, gemeenten) en onderzoekers. Het doel is om te zorgen voor productieve interactie: kennisgebruikers en kennisontwikkelaars begrijpen elkaar, en de informatiebehoefte sluit aan bij de kennisproducten. Het doel is het borgen van de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Het RESHAPE-kernteam heeft Ambient gevraagd invulling te geven aan de functie van Transacademic Interface Manager (TIM). Bernardien Tiehatten vervult deze functie vanaf de start van het programma in 2023.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...