Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM

Op 30 oktober 2014 is het amendement cofinanciering opruiming drugsafval vastgesteld door de Tweede Kamer. Met dit amendement is er voor 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van 1 mln. gereserveerd voor cofinanciering om dumpingen van drugsafval op te ruimen. De provincie Noord-Brabant (als grootste probleemhebber) en het ministerie van IenW (als verantwoordelijke voor de uitvoering van het amendement) hebben Ambient gevraagd dit amendement verder in te regelen op een dusdanige wijze dat uitvoering op efficiënte, effectieve en vooral ook op een door partijen gedragen wijze plaatsvindt. De realisatie hiervan impliceerde de volgende werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van een inventarisatie (op provinciaal niveau) naar drugsdumpingen.
  • Het opstellen en door de betrokken stakeholders laten vaststellen van een verdeelsleutel om de gelden over te maken aan de provincies.
  • Het opstellen van een convenant om afspraken tussen partijen (het ministerie van IenW en de provincies) op hoofdlijn vast te leggen.
  • Het optuigen van een gedragen richtlijn om tot toekenning en uitkering van middelen over te gaan.
  • Het inrichten van de governance om de zaken efficiënt en effectief uit te voeren.

De betrokken partijen hebben het convenant in december 2015 getekend. Eén van de afspraken uit het convenant is een evaluatie van de uitvoering van het convenant en de bijbehorende subsidieregeling. De Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...