Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM

Op 30 oktober 2014 is het amendement cofinanciering opruiming drugsafval vastgesteld door de Tweede Kamer. Met dit amendement is er voor 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van 1 mln. gereserveerd voor cofinanciering om dumpingen van drugsafval op te ruimen. De provincie Noord-Brabant (als grootste probleemhebber) en het ministerie van IenW (als verantwoordelijke voor de uitvoering van het amendement) hebben Ambient gevraagd dit amendement verder in te regelen op een dusdanige wijze dat uitvoering op efficiënte, effectieve en vooral ook op een door partijen gedragen wijze plaatsvindt. De realisatie hiervan impliceerde de volgende werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van een inventarisatie (op provinciaal niveau) naar drugsdumpingen.
  • Het opstellen en door de betrokken stakeholders laten vaststellen van een verdeelsleutel om de gelden over te maken aan de provincies.
  • Het opstellen van een convenant om afspraken tussen partijen (het ministerie van IenW en de provincies) op hoofdlijn vast te leggen.
  • Het optuigen van een gedragen richtlijn om tot toekenning en uitkering van middelen over te gaan.
  • Het inrichten van de governance om de zaken efficiënt en effectief uit te voeren.

De betrokken partijen hebben het convenant in december 2015 getekend. Eén van de afspraken uit het convenant is een evaluatie van de uitvoering van het convenant en de bijbehorende subsidieregeling. De Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...