Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM

Op 30 oktober 2014 is het amendement cofinanciering opruiming drugsafval vastgesteld door de Tweede Kamer. Met dit amendement is er voor 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van 1 mln. gereserveerd voor cofinanciering om dumpingen van drugsafval op te ruimen. De provincie Noord-Brabant (als grootste probleemhebber) en het ministerie van IenW (als verantwoordelijke voor de uitvoering van het amendement) hebben Ambient gevraagd dit amendement verder in te regelen op een dusdanige wijze dat uitvoering op efficiënte, effectieve en vooral ook op een door partijen gedragen wijze plaatsvindt. De realisatie hiervan impliceerde de volgende werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van een inventarisatie (op provinciaal niveau) naar drugsdumpingen.
  • Het opstellen en door de betrokken stakeholders laten vaststellen van een verdeelsleutel om de gelden over te maken aan de provincies.
  • Het opstellen van een convenant om afspraken tussen partijen (het ministerie van IenW en de provincies) op hoofdlijn vast te leggen.
  • Het optuigen van een gedragen richtlijn om tot toekenning en uitkering van middelen over te gaan.
  • Het inrichten van de governance om de zaken efficiënt en effectief uit te voeren.

De betrokken partijen hebben het convenant in december 2015 getekend. Eén van de afspraken uit het convenant is een evaluatie van de uitvoering van het convenant en de bijbehorende subsidieregeling. De Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een...