Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering, loopt Nederland steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan.

De Commissie Watersystemen (CWS) van de Unie van Waterschappen heeft behoefte aan een overzicht van de mogelijkheden om (onderdelen van) de waterschapsregelgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de structurerende keuzes, doelen en richtlijnen zoals geformuleerd in deze kamerbrieven.

FLO Legal en Ambient hebben eind 2023 een plan van aanpak opgesteld met een verkenning welke onderdelen vanuit het perspectief van Water en Bodem Sturend verwerkt kunnen worden in de regelgeving van waterschappen. In het vervolg hierop werken wij bouwstenen uit voor het juridisch borgen van WBS-onderdelen in de waterschapsverordening.

Voor verschillende activiteiten die invloed hebben op het (grond)watersysteem werken wij bouwstenen uit met voorbeelden van juridische regels en een toelichting. De voorbeeldregels kunnen door waterschappen worden gebruikt in de eigen waterschapsverordening.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...