Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Provincie Zeeland anticipeert op haar rol en wettelijke taken op het gebied van bodem en grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet. Een groot deel van de bodemtaken is in 2013 overgegaan naar de Regionale Uitvoeringsdienst. Daarmee is ook een gedeelte van de kennis niet meer ‘in huis’ aanwezig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Hiermee wijzigt het juridisch kader en gaat een groot deel van de wettelijke bevoegdheden naar gemeenten.

Provincie Zeeland heeft Ambient verzocht in beeld te brengen welke wettelijke taken bij de provincie blijven en welke erbij komen. Ambient inventariseert het brede beleidsterrein van bodem en grondwater, zoals ontgrondingen, grondwateronttrekkingen, opkomende stoffen (ook in relatie tot bodemenergie, zorgplicht, lozingen in de bodem), etc. Aansluitend zal Ambient de provincie adviseren over de benodigde inhoudelijke, juridische en beleidsmatige expertise binnen de provinciale organisatie om de bodem- en grondwaterkwaliteit van Zeeland in samenspel met de andere overheden te beschermen. Provincie Zeeland bereidt zich met dit advies voor op een nieuwe, intern én extern herkenbare, taakverdeling.

Marieke Prins

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...