Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Provincie Zeeland anticipeert op haar rol en wettelijke taken op het gebied van bodem en grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet. Een groot deel van de bodemtaken is in 2013 overgegaan naar de Regionale Uitvoeringsdienst. Daarmee is ook een gedeelte van de kennis niet meer ‘in huis’ aanwezig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Hiermee wijzigt het juridisch kader en gaat een groot deel van de wettelijke bevoegdheden naar gemeenten.

Provincie Zeeland heeft Ambient verzocht in beeld te brengen welke wettelijke taken bij de provincie blijven en welke erbij komen. Ambient inventariseert het brede beleidsterrein van bodem en grondwater, zoals ontgrondingen, grondwateronttrekkingen, opkomende stoffen (ook in relatie tot bodemenergie, zorgplicht, lozingen in de bodem), etc. Aansluitend zal Ambient de provincie adviseren over de benodigde inhoudelijke, juridische en beleidsmatige expertise binnen de provinciale organisatie om de bodem- en grondwaterkwaliteit van Zeeland in samenspel met de andere overheden te beschermen. Provincie Zeeland bereidt zich met dit advies voor op een nieuwe, intern én extern herkenbare, taakverdeling.

Marieke Prins

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...