Forgotten bicycle attached on a road sign under heavy rain storm.Rotterdam,Netherlands.

Adviseur klimaatadaptatie in aanjaagprogamma VNG

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) spraken overheden de ambitie uit om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De vertaling van deze ambitie naar concrete actie vindt plaats door het uitvoeren van stresstesten, het initiëren van risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsplannen. Hier zijn al mooie voorbeelden van, die Ambient in een aantal gevallen ook heeft mogen ondersteunen. In de praktijk is de ene overheidsorganisatie hiermee echter verder dan de andere. Het ‘Aanjaagprogramma klimaatadaptatie’ van de VNG is gericht op gemeenten die net gestart zijn met hun aanpak van klimaatadaptatie of daarmee nog moeten starten. Doel van het aanjaagprogramma is om gemeenten te adviseren over een geschikte aanpak van klimaatadaptatie in hun gebied.

De gemeenten krijgen binnen het aanjaagprogramma beleidsinhoudelijke en procesgerichte ondersteuning vanuit een poule met senior adviseurs klimaatadaptatie. Het geleverde advies moet helpen bij het op gang krijgen van een proces rondom klimaatadaptatie en/of bijdragen aan de uitvoeringskracht op dit thema. VNG koppelt adviseurs uit de poule – op basis van hun kennis en expertise – aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de gemeenten. Ook wijst VNG gemeenten de weg naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ambient maakt sinds juni 2020 onderdeel uit van de poule en werkte eerder al mee aan het aanjaagprogramma in de vorm van gesprekken met gemeenten. Klik hier om het project te bekijken.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...