Forgotten bicycle attached on a road sign under heavy rain storm.Rotterdam,Netherlands.

Adviseur klimaatadaptatie in aanjaagprogamma VNG

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) spraken overheden de ambitie uit om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De vertaling van deze ambitie naar concrete actie vindt plaats door het uitvoeren van stresstesten, het initiëren van risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsplannen. Hier zijn al mooie voorbeelden van, die Ambient in een aantal gevallen ook heeft mogen ondersteunen. In de praktijk is de ene overheidsorganisatie hiermee echter verder dan de andere. Het ‘Aanjaagprogramma klimaatadaptatie’ van de VNG is gericht op gemeenten die net gestart zijn met hun aanpak van klimaatadaptatie of daarmee nog moeten starten. Doel van het aanjaagprogramma is om gemeenten te adviseren over een geschikte aanpak van klimaatadaptatie in hun gebied.

De gemeenten krijgen binnen het aanjaagprogramma beleidsinhoudelijke en procesgerichte ondersteuning vanuit een poule met senior adviseurs klimaatadaptatie. Het geleverde advies moet helpen bij het op gang krijgen van een proces rondom klimaatadaptatie en/of bijdragen aan de uitvoeringskracht op dit thema. VNG koppelt adviseurs uit de poule – op basis van hun kennis en expertise – aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de gemeenten. Ook wijst VNG gemeenten de weg naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ambient maakt sinds juni 2020 onderdeel uit van de poule en werkte eerder al mee aan het aanjaagprogramma in de vorm van gesprekken met gemeenten. Klik hier om het project te bekijken.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...