Forgotten bicycle attached on a road sign under heavy rain storm.Rotterdam,Netherlands.

Adviseur klimaatadaptatie in aanjaagprogamma VNG

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) spraken overheden de ambitie uit om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De vertaling van deze ambitie naar concrete actie vindt plaats door het uitvoeren van stresstesten, het initiëren van risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsplannen. Hier zijn al mooie voorbeelden van, die Ambient in een aantal gevallen ook heeft mogen ondersteunen. In de praktijk is de ene overheidsorganisatie hiermee echter verder dan de andere. Het ‘Aanjaagprogramma klimaatadaptatie’ van de VNG is gericht op gemeenten die net gestart zijn met hun aanpak van klimaatadaptatie of daarmee nog moeten starten. Doel van het aanjaagprogramma is om gemeenten te adviseren over een geschikte aanpak van klimaatadaptatie in hun gebied.

De gemeenten krijgen binnen het aanjaagprogramma beleidsinhoudelijke en procesgerichte ondersteuning vanuit een poule met senior adviseurs klimaatadaptatie. Het geleverde advies moet helpen bij het op gang krijgen van een proces rondom klimaatadaptatie en/of bijdragen aan de uitvoeringskracht op dit thema. VNG koppelt adviseurs uit de poule – op basis van hun kennis en expertise – aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de gemeenten. Ook wijst VNG gemeenten de weg naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ambient maakt sinds juni 2020 onderdeel uit van de poule en werkte eerder al mee aan het aanjaagprogramma in de vorm van gesprekken met gemeenten. Klik hier om het project te bekijken.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...