Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen.

De ambitie van de Buyer Group duurzaam baggeren is om in 2030 klimaatneutraal en circulair te baggeren. Het gaat daarbij om twee aspecten:

  • Reductie van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof tijdens het baggeren.
  • Inzet van baggerspecie als grondstof met een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde.

Door een gezamenlijke aanpak en werkwijze bij aanbestedingen wil de Buyer Group een markt voor duurzaam baggeren doen ontstaan. Ambient ondersteunt dit proces door het opstellen van een marktvisie en inkoopstrategie. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de gehele baggerketen. Ook gaan we in gesprek met experts uit het werkveld.

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Freek van Gent

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...