Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden.

Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD als cruciaal uitgangspunt’  het gewenste scenario is. Kenmerk van dit scenario is dat de noodzaak tot verandering er is, maar dat de huidige samenwerking daar niet voor opgegeven wordt. In dit scenario wordt bewust gekozen voor behoud voor het beheer van de huidige standaarden. Daarnaast is het aan de orde om in beeld te krijgen met welke andere standaarden er raakvlakken zijn. Vervolgens is het te bezien of en zo ja, op welke wijze afstemming, harmonisatie, integratie en samenwerking plaats zouden kunnen vinden.

Om dit scenario verder uit te werken hebben Stichting RIONED, IHW en SIKB aan Ambient gevraagd de volgende stappen verder uit te werken:

  1. De concrete uitwerking van de verbreding.
  2. Het opstellen van een roadmap om tot de gewenste verbreding te komen.
  3. Het organiseren van een bestuurlijke conferentie om de uitwerking te toetsen.
  4. Het opstellen van een concreet voorstel voor vervolg.

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Ondanks het feit dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd is, haalt Nederland de KRW-doelen voor veel waterlichamen niet. De verbeteringen die door waterbeheerders worden gerealiseerd, blijven veelal onder de radar. Dat komt mede door de ecologische beoordelingssystematiek die nu wordt gehanteerd. We zien daarmee op hoofdlijnen hoe de...
Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

In Flevoland vinden de komende decennia veel (ruimtelijke) ontwikkelingen plaats. Er is een grote woonopgave, het landelijk gebied maakt veel veranderingen door als gevolg van de stikstofproblematiek en de transitie van de landbouw en tenslotte is er een energieopgave. Bij veel van deze ruimtelijke processen vormen het bodem- en watersysteem...