Behang staand2

Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Vitens bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet neemt de bestuurlijke afwegingsruimte van de decentrale overheden toe en krijgen provincies en gemeenten een aantal nieuwe instrumenten. Ook neemt de reikwijdte van de waterschapsverordening toe (huidige KEUR). Gezien het belang van een goede drinkwatervoorziening zal de huidige bodem- en grondwaterbescherming ook onder het regiem van de nieuwe Omgevingswet moeten worden geborgd en mogelijk verbeterd. Drinkwatervoorziening zal een rol gaan spelen bij de langetermijnbeleidsafwegingen op gebiedsniveau in de gemeentelijke omgevingsvisies. Ook kunnen gemeenten daar waar zij dat nuttig en nodig achten, specifieke regels formuleren voor inrichting en gebruik.

Met de implementatie van de Omgevingswet komt er veel op gemeenten af. Om het ‘eigenaarschap’ bij gemeenten voor een goede drinkwatervoorziening te vergroten, heeft Vitens een interne strategie en plan van aanpak uitgewerkt.

De ondersteuning door Ambient van de nadere invulling en uitvoering van het plan van aanpak richt zich op de volgende activiteiten:

  • Initiëren van gesprekken met de gemeentelijke contactpersonen.
  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor de overige gemeenten, geclusterd per regio of provincie.
  • Initiëren gesprekken met gemeenten over specifieke winlocaties.
  • Initiëren gesprekken met waterschappen over waterkwaliteit in relatie tot specifieke winlocaties.
  • Ontwikkelen producten: aanbod voor bouwsteen drinkwater in omgevingsvisie, inclusief dilemma’s en keuzen en ontwikkelen bouwsteen voor onderdelen gemeentelijke omgevingsplan.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...