Behang staand2

Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Vitens bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet neemt de bestuurlijke afwegingsruimte van de decentrale overheden toe en krijgen provincies en gemeenten een aantal nieuwe instrumenten. Ook neemt de reikwijdte van de waterschapsverordening toe (huidige KEUR). Gezien het belang van een goede drinkwatervoorziening zal de huidige bodem- en grondwaterbescherming ook onder het regiem van de nieuwe Omgevingswet moeten worden geborgd en mogelijk verbeterd. Drinkwatervoorziening zal een rol gaan spelen bij de langetermijnbeleidsafwegingen op gebiedsniveau in de gemeentelijke omgevingsvisies. Ook kunnen gemeenten daar waar zij dat nuttig en nodig achten, specifieke regels formuleren voor inrichting en gebruik.

Met de implementatie van de Omgevingswet komt er veel op gemeenten af. Om het ‘eigenaarschap’ bij gemeenten voor een goede drinkwatervoorziening te vergroten, heeft Vitens een interne strategie en plan van aanpak uitgewerkt.

De ondersteuning door Ambient van de nadere invulling en uitvoering van het plan van aanpak richt zich op de volgende activiteiten:

  • Initiëren van gesprekken met de gemeentelijke contactpersonen.
  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor de overige gemeenten, geclusterd per regio of provincie.
  • Initiëren gesprekken met gemeenten over specifieke winlocaties.
  • Initiëren gesprekken met waterschappen over waterkwaliteit in relatie tot specifieke winlocaties.
  • Ontwikkelen producten: aanbod voor bouwsteen drinkwater in omgevingsvisie, inclusief dilemma’s en keuzen en ontwikkelen bouwsteen voor onderdelen gemeentelijke omgevingsplan.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...