Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor grondwater dient als basis voor de tussenevaluatie

De rapportage ‘Grondwater InZicht’ schetst de huidige en toekomstige situatie en problematiek binnen het domein grondwater. Bovendien draagt de rapportage bij aan het realistisch weergeven van zorgpunten voor de toekomst en het creëren van bewustwording over toekomstige opgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opkomende stoffen en negatieve trends, ook bekend als ‘vergrijzing’.

De KRW bepaalt dat alle grondwaterlichamen (hydrologische eenheid van het grondwatersysteem) uiterlijk in 2027 in goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand moeten verkeren. Nederland is opgedeeld in zes verschillende (deel)stroomgebieden: Schelde, Maas, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West en Eems. De toestand moet goed zijn voor grondwaterkwantiteit en voor grondwaterkwaliteit (chemische toestand). In 2024 vindt een tussenevaluatie plaats, op weg naar de deadline voor het halen van de KRW-doelen in 2027.

Meer projecten binnen Grondwater

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Watermonsters verzamelen

Procesondersteuning Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen

De chemische en ecologische waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Er is een toenemende zorg in de samenleving over de nadelige effecten van zogenaamde opkomende stoffen in oppervlakte- en grondwater. Dit zijn stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld, maar waarvan het vermoeden bestaat dat ze wel schadelijk kunnen...