Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Behang staand6

Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk

Oegstgeest, Netherlands - August 26, 2010: a young men riding a bicycle in a flooded street of a residential area.

Kwartiermaker programma klimaatadaptatie

Waterkering Oosterschelde

Kwaliteitsborging crisis- en calamiteitenproces Rijkswaterstaat

Hand met wormen

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Aerial Amsterdam

Programmacoördinatie Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

People listen to the report at the meeting. Presentation of work results, summing up, negotiating. Business analytics, marketing research. Economic reporting, forecasting. Project development.

Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving